NATJEČAJ – stručni suradnik na projektu Adriatic Digital Media Observatory (ADMO)

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

JAVNI POZIV/NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za rad na projektu (ADMO) i raspored na radno mjesto I. vrste:

            – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za rad na projektu Adriatic Digital Media Observatory (ADMO) – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

– završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti

–  najmanje 2 godine radnog iskustva na provedbi europskih projekata

–  završen tečaj za vođenje europskih projekata

–  poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office)

–  znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju:

-prikaz znanstvene, stručne i druge djelatnosti

-preporuke itd.

Na javni poziv/natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate prijavljene na javni poziv/natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na javni poziv/natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma), dokaz o završenom tečaju za vođenje europskih projekata, opis iskustva u vezi sa stručnim uvjetima za obavljanje poslova traženog radnog mjesta, dokaze o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (potvrda, izjava, certifikat i sl.). Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni poziv/natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objava javnog poziva /natječaja na mail adresu adresu:  ured@unidu.hr .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakSvečano obilježen početak nastave treće generacije studenata na poslijediplomskom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
Slijedeći članakPosjet osnovnim školama u okviru projekta “MARLESS”