NATJEČAJ – stručni suradnik u Laboratoriju za marikulturu na Bistrini

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos  i raspored na radno mjesto I. vrste:

            – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za rad u Laboratoriju za marikulturu na Bistrini – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

– završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni

    studij iz područja biotehničkih znanosti, grane ribarstvo

–  najmanje 3 godine radnog iskustva na europskim projektima iz područja akvakulture

–  poznavanje rada sa recirkulacijskim akvakulturnim sustavima (dizajn, sastavljanje i održavanje)

–  poznavanje rada s živim organizmima u kopnenim i morskim akvakulturnim sustavima

–  poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office)

–  znanje engleskog jezika  u govoru i pismu

–  vozački ispit B-kategorije.

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju:

-prikaz znanstvene, stručne i druge djelatnosti

-preporuke itd.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na  pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma), potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, opis radnog iskustva u vezi sa stručnim uvjetima za obavljanje poslova traženog radnog mjesta, dokaze o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika (potvrda, izjava, certifikat i sl.). Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od posljednje objava natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja«

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakNATJEČAJI – izbori u zvanja (186. sjednica Senata)
Slijedeći članakNATJEČAJ – asistenti