NATJEČAJ – stručni suradnik u Zavodu za mediteranske kulture

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

JAVNI POZIV/NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  i raspored na radno mjesto I. vrste

stručni suradnik

u provedbi Programa istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih stabala visokih kategorija za razdoblje 2022. -2024

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

– završen sveučilišni diplomski ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij agronomije

–  poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint,

   Excell)

–  poznavanje jednog svjetskog jezika

–   položen vozački ispit B kategorije

Opis poslova:

–              Sudjelovanje u svim aktivnostima implementacije Programa u Zavodu za mediteranske kulture.

–              Sudjelovanje u obavljanju agrotehničkih poslova podizanja i održavanja matičnih nasada agruma

                visokih kategorija

–              Sudjelovanje u provedbi istraživanja u okviru programa (tehnički operativni poslovi, mjerenja)

–              Sudjelovanje u poslovima održavanja opreme i objekata u sklopu Programa

–              Sudjelovanje u nabavi repromaterijala za provedbu Programa

–              Kontrola i praćenje autentičnosti vrsta i sorata matičnih biljaka prema pomolškim osobinama

–              Praćenje pomoloških, bioloških i agroekoloških osobina sorata agruma u introdukciji

–              Sudjelovanje u procesu distribucije reprodukcijskog sadnog materijala rasadničarima

–              Sudjelovanje u procesu proizvodnje sadnog materijala za potrebe Programa

–              Obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj i predstojnik Zavoda

Na javni poziv/natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate prijavljene na javni poziv/natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na javni poziv/natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, dokaze o poznavanju rada na računalu i  poznavanju jednog svjetskog jezika jezika (potvrda, izjava, certifikat i sl.). Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni poziv/natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objava javnog poziva /natječaja na mail adresu adresu:  ured@unidu.hr .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakNATJEČAJ – tehnički suradnik u Zavodu za mediteranske kulture
Slijedeći članakSastanak Upravnog odbora COST akcije INTERACT u organizaciji Odjela za elektrotehniku i računarstvo