Natječaj – tajnica u Službi za administrativne i opće poslove i Centru za jezike Sveučilišta u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

              za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci) i raspored na radno mjesto III. vrste :

            radna mjesta III. vrste (tajnica) u Službi za administrativne i opće poslove i Centru za jezike   Sveučilišta u Dubrovniku  – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

–   srednja stručna sprema, smjer poslovna tajnica

–   potrebna tehnička znanja i  poznavanje rada u Informacijskom Sustavu Visokih Učilišta 

     (ISVU)

–  poznavanje engleskog jezika

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na  pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Povjerenstvo  za provedbu postupka natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju). Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

(svjedožba)  potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, potvrdu o poznavanju engleskog jezika. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od posljednje objava natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj «.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakRANG LISTA PRISTUPNIKA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA POMORSTVO AKADEMSKE 2021./2022. GODINE
Slijedeći članakObavijest studentima 1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Nautika i preddiplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstvo – upisani u prvom upisnom roku