NATJEČAJ – tehnički suradnik u Zavodu za mediteranske kulture

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

JAVNI POZIV/NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  i raspored na radno mjesto III. vrste

tehnički suradnik

u provedbi Programa istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih stabala visokih kategorija za razdoblje 2022. -2024

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

–  srednju školsku spremu

–   položen vozački ispit B kategorije

Opis poslova:

–              Obavljanje agrotehničkih poslova podizanja i održavanja matičnih nasada agruma visokih

                 kategorija (gnojidba, prihrana, navodnjavanje, rezidba, održavanje tla, zaštita)

–              Obavljanje poslova održavanja opreme i objekata u sklopu Programa

–              Obavljanje poslova proizvodnje (cijepljenje) i njege/ održavanja sadnog materijala za potrebe

                Programa

–              Obavlja poslove distribucije (rezidba, sortiranje, pakiranje) reprodukcijskog sadnog materijala

               rasadničarima

–              Obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj i predstojnik Zavoda

Na javni poziv/natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate prijavljene na javni poziv/natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na javni poziv/natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni poziv/natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objava javnog poziva /natječaja na mail adresu adresu:  ured@unidu.hr .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakMeeting of Management Board of COST action INTERACT organised by the Department of Electrical Engineering and Computing
Slijedeći članakNATJEČAJ – stručni suradnik u Zavodu za mediteranske kulture