NATJEČAJ – tehnički suradnik

      Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

                                                               NATJEČAJ

            za prijam u radni odnos i raspored na radno  mjesto  radno mjesto II. vrste:

                                          tehnički suradnik  – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od najmanje tri godine iz informacijskih i komunikacijskih znanosti,

– tri godine radnog iskustva u video produkciji osobito snimanju informativnih i zabavnih sadržaja, montaži TV emisija i priloga, izradi grafičkih elemenata za televiziju te osmišljavanju, izradi i realizaciji prijenosa uživo.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na  pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo će provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te interview-a. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma i ), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu  (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje). Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na mail adresu ured@unidu.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakZnanstveni rad prof. dr. sc. Branka Glamuzine u časopisu Pharmaceutics
Slijedeći članakNATJEČAJ – spremačica u Službi za tehničko održavanje i osiguranje