NATJEČAJ – unutarnji revizor

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (do povratka zamjenjivane zaposlenice na rad) i raspored na poslove radnog mjesta  I. vrste

  • unutarnji revizor – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

  • završen sveučilišni diplomski, ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili dodiplomski četverogodišnji  sveučilišni ili stručni studij  iz polja ekonomije
  • 5 godina radnog iskustva na financijsko-računovodstvenim poslovima
  • stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru
  • napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju). Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,  potvrdu ili izjavu o poznavanju engleskog jezika, potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na računalu. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objavu natječaja u  Narodnim novinama na mail na adresu ured@unidu.hr.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakNASTUPNO PREDAVANJE – dr. sc. Sanja Zoranić
Slijedeći članakStudentska anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti