NATJEČAJ – voditelj Ureda za kvalitetu

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos i raspored na poslove položaja  I. vrste

  • Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica –  voditelj Ureda za kvalitetu – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

  • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili sveučilišni dodiplomski studij prava (mag. iur./dipl. iur.)
  • 5 godina radnog iskustva u struci
  • napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost pri prijavi na natječaj će ostvariti kandidati s poznavanjem i iskustvom u primjeni sustava upravljanja kvalitetom i s iskustvom rada u visokoškolskoj ili znanstvenoj ustanovi.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u  prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Sveučilište u Dubrovniku će prethodnu provjeru kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja povjeriti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Dubrovnik (psihologijska selekcija kandidata i stručni odabir savjetnika za zapošljavanje za uži izbor kandidata). Ako kandidat ne pristupi toj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, potvrdu ili izjavu o poznavanju engleskog jezika i rada na računalu. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od posljednje objava natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj – voditelj ureda za kvalitetu «.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od šest mjeseci, sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakGeneralna skupština europske organizacije FEDE u Dubrovniku
Slijedeći članakOBAVIJEST STUDENTIMA – 2. god. diplomski studij Pomorstvo