NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, objavljuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

I.

Predmet natječaja je zakup poslovnih prostora – caffe barova u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku, i to:

Redni broj Poslovni prostor Djelatnost i šifra NKD Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora
1. Ćira Carića 4, Dubrovnik 56  Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića od ponedjeljka do petka,

u vremenu od 10:00 – 13:00

(za vrijeme trajanja roka za dostavu ponuda)

uz prethodnu najavu na mob. 091 145 1958

 

2. Lapadska obala 7, Dubrovnik 56  Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
     

 

Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 3 (tri) godine, počevši od 1. rujna 2019.

Zakupljeni prostori ne smiju se davati u podzakup.

Zakupnik ima pravo koristiti zajednički sanitarni čvor u sveučilišnoj zgradi.

Poslovni prostori opremljeni su priključkom za električnu energiju i internet.

Oba caffe bara  opremljena su za ugostiteljsku djelatnost. Oprema je u vlasništvu Sveučilišta, a zakupnicima će se dati na uporabu bez naknade ali uz obvezu redovitog održavanja i nadoknade  štete  u slučaju oštećenja ili uništenja. Popis i stanje opreme zapisnički će se utvrditi prije početka zakupa odnosno preuzimanja prostora. Cafe barovi daju se u zakup s pripadajućim vanjskim prostorima ( terasama).

Budući da se radi o zgradama u kojima se obavlja obrazovna djelatnost, u svim prostorima pa tako i u predmetnim poslovnim prostorima (cafe barovima) nije dozvoljeno pušenje  niti  točenje alkoholnih pića (osim piva).

Obvezno radno vrijeme caffe barova radnim danima (od ponedjeljka do petka) je  od 7,30 do 14,30 sati, a radno vrijeme može biti i dulje odnosno do zatvaranja zgrada u 19,30 sati. Cafe barovi mogu raditi  izvan radnog vremena ili tijekom vikenda ako se u to vrijeme u sveučilišnim zgradama organizira nastava, predavanja, seminari, javne tribine, konferencije, okrugli stolovi, prezentacije i slično. U razdoblju srpanj – kolovoz sveučilišne zgrade su zbog kolektivnog godišnjeg odmora zatvorene pa u tom razdoblju ne mogu raditi ni caffe barovi te u tom razdoblju nema ni obveze plaćanja zakupnine.

II.

Poslovne prostore daje se u zakup u viđenom stanju.

Zakupnik je dužan poslovne prostore urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa.

Potpisom ugovora o zakupu zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga (bez obzira je li za takve radove imao suglasnost Sveučilišta u Dubrovniku).

III.

Mjesečna zakupnina za poslovne prostore – caffe barove iznosi  po 500,00  HRK bez PDV-a.

U iznos mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi i troškovi tekućeg održavanja.

Zakupnik je dužan ugovoreni iznos mjesečne zakupnine plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do desetog dana u mjesecu za koji se plaća.

Mjesečna zakupnina uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV).

Zakupnik je dužan početi plaćati zakupninu s danom stupanja u posjed poslovnog prostora, odnosno od dana izvršene primopredaje poslovnih prostora.

Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem ugovorene djelatnosti 2. rujna 2019. godine.

IV.

Pravo sudjelovanja na javnom  natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavanju propisane uvjete javnog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup.

Na natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, koja ima evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Ponude se dostavljaju za svaki cafe bar pojedinačno s tim da se jedan ponuditelj istovremeno može natjecati i za oba poslovna prostora. Kod vrednovanja ponuda 70% ukupne ocjene činit će cijene osnovnih artikala, a 30% ukupni sadržaj ponude artikala.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.

V.

Ponuda mora sadržavati niže navedene priloge:

A. PONUDU u kojoj mora biti navedeno:

  • naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik),
  • tvrtka, adresa sjedišta, OIB, MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba),
  • broj poslovnog računa/IBAN,
  • kontakt osoba ponuditelja,
  • adresa za dostavu pošte, adresa za dostavu e-pošte, broj telefona, broj faksa
  • navod o prethodnom iskustvu u obavljanju ugostiteljske djelatnosti  te kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.).
  • cijene osnovnih artikala i to: espresso kave, macchiata, cappuccina, bijele kave, gaziranih i negaziranih sokova, čaja, peciva i sendviča;
  • kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.) te ukupni asortiman ponude artikala (bez obveze navođenja cijena).

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom natjecatelja.

B. Presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba.

C. Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu.

D. Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba – trgovačko društvo, ustanova, zadruga i druge osobe za koje je upis propisan zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu, kao i ime i prezime, OIB zakonskog zastupnika pravne osobe.

E. Presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba.

 

F. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

VI.

Pisana prijava s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom “Ne otvarati  – prijava za zakup caffe bara na adresi (navesti adresu) “, najkasnije do dana  19. srpnja 2019. do 10,00 sati.

Natjecatelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Natjecatelji čije ponude budu zaprimljene nakon naprijed utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Natjecatelji će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Sveučilište u Dubrovniku zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima i obveze snošenja troškova sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

VII.

Najpovoljniji natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od izvršnosti Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora potpisati te solemnizirati ugovor o zakupu.

VIII.

Natječaj je oglašen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr) 11. srpnja 2019.

Predhodni članakRezultati Natječaja za mobilnost u svrhu podučavanja projekt Ka107 2017 – Kenija
Slijedeći članakREZULTATI NATJEČAJ ZA MOBILNOST U SVRHU PODUČAVANJA, PROJEKT KA 107 2019 – ASUTRALIJA