NATJEČAJ za prijam u radni odnos i raspored na poslove radnog mjesta  I. vrste

              

                                           NATJEČAJ

                  za prijam u radni odnos i raspored na poslove radnog mjesta  I. vrste

suradnik u Laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja maslinovog ulja, vina i tla Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij iz područja prirodnih znanosti, polje kemija (1.04.), iz područja  biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01.),te polje prehrambena tehnologija (4.05.) i polje nutricionizam (4.06.)  
  • poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)
  • poznavanje jednog svjetskog jezika
  • položen vozački ispit B kategorije

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju:

  • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
  • preporuke i sl.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u  prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo će provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te interview-a. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, potvrdu ili izjavu o poznavanju engleskog jezika i rada na računalu, preslik vozačke dozvole. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objava natječaja u Narodnim novinama na mail adresu ured@unidu.hr. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od šest mjeseci, sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakŽarko Dragojević
Slijedeći članakOdržana izložba i serija predavanja “Pisana kulturna baština na papiru – Multidisciplinarna istraživanja”