NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto  I. vrste

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto  I. vrste:

Voditelj ustrojstvene jedinice 4  – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

  • završen sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava ili sveučilišni dodiplomski studij prava (mag. iur./dipl. iur.)
  • 4 godine radnog iskustva u struci
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel).

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u  prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Uz potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, potvrdu ili izjavu o poznavanju engleskog jezika i rada na računalu. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju putem e-mail adrese ured@unidu.hr.  Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Povjerenstvo za provedbu postupka po javnom natječaju imenuje rektor Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih upućuje na provjeru Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Dubrovnik (psihologijska selekcija kandidata i stručni odabir savjetnika za zapošljavanje za uži izbor kandidata). Povjerenstvo će s kandidatima koji su ušli u uži izbor obaviti razgovor radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu. Ako kandidat ne pristupi provjeri kod HZZ-a ili razgovoru s Povjerenstvom smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Sveučilište će svim kandidatima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od šest mjeseci, sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakDruga Odluka o odabiru kombiniranih intenzivnih programa koji će se izvoditi na Sveučilištu u Dubrovniku
Slijedeći članakPosjet OŠ Montovjerna u okviru projekta Blue- connect 2.0