NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – OSTALA RADNA MJESTA III. VRSTE

Sveučilište u Dubrovniku

Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i raspored na

OSTALA RADNA MJESTA III. VRSTE – 1 zaposlenik/ica

u Službi za tehničko održavanje i osiguranje

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. srednju školsku spremu

2. poznavanje engleskog jezika

3. opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, a zahtjeva rad na telefonskoj centrali, prijemu stranaka, poslovima dostave, održavanja čistoće poslovnih i radnih površina i inventara te pripreme i posluživanja napitaka u zgradi Rektorata Sveučilišta u Dubrovniku.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Ako se na raspisani natječaj javi veći broj pristupnika Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo provedbe prethodne provjere za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prethodnu provjeru Sveučilište može povjeriti i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Dubrovnik (psihologijska selekcija kandidata i stručni odabir savjetnika za zapošljavanje za uži izbor kandidata). Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Vrijeme održavanja provjere objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje – Područna služba Dubrovnik i internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o stupnju obrazovanja (svjedodžba, diploma),

3. dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca, odnosno drugi dokument iz kojega je razvidno radno iskustvo)

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj – RADNO MJESTO III. VRSTE», Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom ili neposredno u Rektorat Sveučilišta u Dubrovniku – Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakStudent Kristić bio je na stručnoj praksi u Uredu Dubrovačko-neretvanske županije u Bruxellesu
Slijedeći članakIvica Martinjak: Enumeracija mrežnih puteva i pozitivnost matrica (Progress of Electrical and Electr