NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Sveučilište u Dubrovniku

Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog zaposlenika i rasporeda na radno mjesto II. vrste

Tehnički suradnik –voditelj brodice

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. srednju školsku spremu

2. osposbljenost za voditelja brodice C kategorije

3. radno iskustvo od najmanje 1 godine na traženim poslovima

4. zdravstvena sposobnost člana posade broda, brodica i jahta

5. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Od kandidata se očekuje marljivost i odgovornost u radu, predanost poslu, dinamičnost, fleksibilnost i sklonost timskom radu,a posebice osposobljenost za praktičnu plovidbu na brodici.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Ako se na raspisani natječaj javi veći broj pristupnika Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo provedbe prethodne provjere za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prethodnu provjeru Sveučilište može povjeriti i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Dubrovnik (psihologijska selekcija kandidata i stručni odabir savjetnika za zapošljavanje za uži izbor kandidata). Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Vrijeme održavanja provjere objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje – Područna služba Dubrovnik i internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o stupnju obrazovanja (svjedodžba, diploma),

3. vrijedeće uvjerenje o osposobljenosti za voditelja C kategorije (izdaje se na period od 5 godina uz obvezu obnavljanja s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika)

4. dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca, odnosno drugi dokument iz kojega je razvidno traženo iskustvo)

5. vozačku dozvolu B kategorije

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Sveučilišta. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj – RADNO MJESTO II. VRSTE – tehnički suradnik (voditelj brodice) », Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom ili neposredno u Rektorat Sveučilišta u Dubrovniku – Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakObavijest svim studentima o obročnom plaćanju propisane participacije troškova studija
Slijedeći članakKA107 2018 – NATJEČAJ ZA MOBILNOST OSOBLJA – KAZAHSTAN