izv.prof.dr.sc. Katja Bakija

 • Hrvatski
 • English
izv.prof.dr.sc. Katja Bakija

Zaposlenje:
aktivni radni odnos
Ustrojstvena jedinica:
Odjel za komunikologiju
E-mail :
katja.bakija@unidu.hr
Telefon :
+385 20 446 037
Lokalni telefon :
2037
Ured (prostorija):
Kampus 158,2. kat
Kampus, Branitelja Dubrovnika 39
Termin konzultacija:
ponedjeljkom 11.30 - 13.00 u 158
Životopis:
Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana teorija i povijest književnosti). Predavala je na više europskih sveučilišta – na Odsjeku za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska), na Institutu za prevoditelje i tumače u Grazu, (Republika Austrija), na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta u Pragu (Češka Republika), kao vanjski suradnik na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za kroatologiju). Bila je i predavač na međunarodnoj Zagrebačkoj slavističkoj školi i na Diplomatskoj akademiji Ministarstva Republike Hrvatske. U razdoblju od 2007. do 2011. obnašala je diplomatski mandat (konzulica za kulturu, znanost i obrazovanje) u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Pečuhu.Surađuje kao dramaturg i jezični savjetnik u hrvatskim i inozemnim kazališnim projektima.
Članica je međunarodnog uredništva znanstvenog časopisa PHILOLOGIA MEDIANA, članica je Matice hrvatske, Upravnog odbora Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna je i odgovorna urednica (od 1996.) kulturološkog časopisa Dubrovački horizonti (Zagreb) i počasna konzulica (od 2013.) Mađarske za Dubrovačko neretvansku županiju, predsjednica Muzejskog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik i Studentskog teatra Lero u Dubrovniku te članica Kulturnog vijeća grada Dubrovnika za izdavaštvo. Članica je Lions kluba „Sveti Vlaho“ Dubrovnik. Služi se engleskim, češkim, talijanskim i pasivno mađarskim jezikom.
Zaposlena je na Sveučilištu u Dubrovniku kao izvanredna profesorica na Odjelu za komunikologiju, a predaje i na Odjelu za restauraciju i Preddiplomskom studiju Povijest Jadrana i Mediterana.
U stručnim i znanstvenim publikacijama, časopisima i zbornicima objavila je do sada u Hrvatskoj i inozemstvu (Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Rijeci, Osijeku, Sisku, Sarajevu, Subotici, Budimpešti, Pečuhu, Sombatelu, Mariboru, Pragu, Brnu, Skopju, Sofiji) šezdesetak stručnih i znanstvenih radova i knjigu (monografiju) o prvom književnom časopisu u Dubrovniku na hrvatskom jeziku (Knjiga o „Dubrovniku, Zagreb 2005.)
Uz održavanje pozvanih predavanja i sudjelovanje na znanstvenim skupovima, recenzirala je više znanstvenih članaka za zbornike i časopise te sudjelovala u brojnim projektima međunarodne suradnje i popularizacije znanosti.

Diplomski

 • 146242 - Intermedijalnost književnih tekstova
 • 181185 - Croatian language for foreign students 1
 • 181186 - Croatian language for foreign students 2
 • 186086 - Sociologija kulturnih procesa
 • 229281 - Marin Držić i njegovo djelo
 • 238992 - Dubrovački korpus hrvatske književnosti
 • 239045 - Dubrovnik Corpus of Croatian Literature
 • 239064 - Marin Držić and his works
 • doktorica humanističkih znanosti
 • magistrica znanosti iz područja humanističkih znanosti
 • profesorica hrvatskog jezika i književnosti
 • književna urednica
 • književna kritičarka
Bakija, K.(2020.): Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine /Dal tesoro del patrimonio letterario/ Bakija, Katja (ur.), Dubrovnik: La casa di Marino Darsa, ISBN 978-953-7905-28-6, st. 300

Bakija, K.; Kuraica, N.(2020.):Il ricco tesoro del patrimonio letterario/Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine,(monografija) Bakija, Katja (ur.), Dubrovnik: La casa di Marino Darsa, ISBN 978-953-7905-28-6, str. 34-299

Bakija, K.(2019.): Suvremena makedonska književnost u hrvatskom prijevodu -romaneskno tkivo Lidije Dimkovske / XLV međunarodna naučna konferencija na ljetna škola na međunarodniot seminar za makedonski jazik, literatura i kultura / Sokolovski, Jan ; Fridman, Viktor ; Šešken, Ana (ur.), Skopje: Sveučilište "Sv. Kiril i Metodij" Skopje, ISBN 978-9989-43-426-6, str. 181-187

Bakija, K.(2019.): Marko Bruerović (Marc Bruère Desrivaux) pjesnik i diplomat // NOMADI MARGINE Međunarodni znanstveni skup, Budimpešta, Mađarska / Lukács, István (ur.), Budimpešta, Mađarska: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék Budapest, ISBN 978-963-489-082-9, str. 11-21

Bakija, K. (2018.): Pucićeva “Slavjanska antologia” iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah - prva tiskana zbirka starijeg dubrovačkog pjesništva // Philologia Mediana 10, 82 ,ISSN 1821-333210, COBISS.SR-ID 171242508, str. 79-88

Bakija,K,; Roman, R. (2018.): The Sorkocevic Family mirrors the history of Dubrovnik /Context - Revew for Comparative Literature and Cultural Research, 17, ISSN 1857-7377, str. 119-135

Bakija, K. (2018.): Dubrovnik u pjesništvu Dragutina Tadijanovića // Tadijino stoljeće:povijest, kultura, identitet / Matanović, Davor ; Zielinski Boguslaw ; Turbić Hadžagić, Amira ; Berbić Kolar, Emina(ur.), Osijek-Poznanj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanju, ISBN 978-953-6965-69-4, str. 9-19

Bakija, K. (2018.): Osobitosti dramskog rukopisa Ivana Petreša // Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa 2017. / Čeliković, Katarina (ur.)., Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, ISBN 978-86-87831-27-8, str. 175-183

Bakija, K. (2017.) : O književnoj kritici kao žanru danas i u dubrovačkom almanahu iz sredine 19. stoljeća ("Dubrovnik cviet narodnog knjižtva, Zagreb 1852.) // Criticism and silence:reading of macedonian literature and culture / Stojmenska-Elzeser, Sonja ; Jakimovska-Toshikj, Maja ; Trajanova, Sarita (ur.). Skopje, Makedonija : Institute of Macedonian Literature , ISBN: 978-608-4744-08-5, str. 316-324

Bakija, K.; Žaja Vrbica S. (2017.) : Portret nepoznatog slikara Michela Willenicha (Miha Vilenika) iz pera Orsata Pucića. Anali Zavoda za povijesne znanosti hrvatske akademije znanosti i umjetnostiu Dubrovniku 55/2, ISSN 1330-0598, str. 471 – 484

Bakija, K. (2017.) : Knez Nikola Zrinjski-junačka drama u pet činova Matije Bana / Zbornik radova - XIII. Međunarodni kroatistički skup / Blažetin, Stjepan (ur.), Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, ISBN 978-963-89731-3-9, str. 77-85

Bakija, K. (2017.): Dubrovačka gimnazija i njezini profesori u ogledu 19. stoljeća / Devedeset godina dubrovačke gimnazije na Pločama / Tolja, Katarina ; Giljača, Marko (ur.), Dubrovnik: Gimnazija Dubrovnik, ISBN 978-953-59607-1-3, str. 69-84

Bakija. K. (2015.) : Mihail Jurjevič Ljermontov – svevremeni pjesnik maskiranog društva (suvremeno hrvatsko uprizorenje Maskerade), Zbornik radova Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, Slovenija, str. 169-176

Bakija,K., Ćimić, M. (2015.): Časopis Sveta Cecilija kao društvena činjenica i zrcalo hrvatske kulturne, crkvene i glazbene baštine. “Sveta Cecilija” (1-2, 2015.) časopis za sakralnu glazbu, Zagreb, ISSNN 1330-2531 UKD 783, str. 9-17

Bakija. K. (2015.) : Dubrovnik u knjizi putopisa Ide von Düringsfeld Aus Dalmatien (Prag, 1857.) // Zbornik radova, XII. kroatistički znanstveni međunarodni skup / Blažetin, Stjepan (ur.).,Pečuh, Mađarska: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, ISBN 978-963-89731-1-5, str. 473-481

Bakija K., Žitinski M. (2014.): Vrijednosti, manadžment, društvena odgovornost, humanizam, Zbornik radova Sveučilišta u Dubrovniku 1/2014., gl. urednica Vesna Vrtiprah, Dubrovnik, ISSN 1849 – 630X, UDK/UDC: 005.35 (497.5 – 35 Dubrovnik), str. 37 – 55
.Bakija, K (2014.): Jedan pogled na hrvatsko pjesništvo u Mađarskoj, Riječi (1-4) časopis za kulturu, književnost i znanost, Matica hrvatska Sisak, ISSN 0557-9465, str.179- 199

Bakija, K (2013.): Pjesnički opus Orsata (Meda) Pucića / Zbornik radova – Međunarodni znanstveni skup Nauka i suvremeni univerzitet (Komparativna istraživanja slovenskih jezika, književnosti i kultura), / Bojana Dimitrijević (ur.).Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-7379-298-9, str. 431-45

Bakija, K (2013.): Repertoar Hrvatskog kazališta u Pečuhu – sretan spoj tradicijskog i suvremenog // Zbornik radova, XI. Međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan(ur.), Pečuh, Mađarska: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, ISBN 978-963-88818-9-2, str. 495-503

Bakija, K (2013.): Pucićeva pjesnička nastojanja(pjesme posvećene Kollaru, Mickiewiczu, Danteu i banu Jelačiću) // Kroatologija, časopis za hrvatsku kulturu, 4 , 1-2; Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji, Zagreb, UKD 930.85 (497.5), ISSN 1847-8050 , ISSN1847-8050, str. 114. – 131

Bakija, K. (2013): Buše – drevni običaj i tradicija koja se stoljećima održala i oblikovala hrvatsku zajednicu u Mohaču (Mađarska). Zbornik radova FEB 2 (Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baština od 11. do 13. prosinca 2012., Dubrovnik). Uredila Mira Muhoberac, Zagreb. ISBN 978-56971-5-2, str. 516-522

Bakija, K. (2013.) : Opjesničkoj pripovijesti Cvijeta Orsata (Meda) Pucića, Philologia MedianaV, glavna urednica Irena Arsić, Filozofski fakultet, Niš, UDK 821.163.42-1.09 Pucić M. ISSN 1821-3332 , str. 93 -113

Bakija, K. (2013): Kazalište mađarskih Hrvata. Hrvatski iseljenički zbornik, glavna urednica Vesna Kukavica. Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, ISSN 1330-3724, str.135 -141

Bakija, K. (2012.): Tradicija prigodnog pjesništva u Dubrovniku sredinom 19. stoljeća (društvena uvjetovanost i socijalni karakter tužbalica). Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog interdisciplinarnog simpozija FEB 2011., Dubrovnik, urednica Mira Muhoberac, ISBN 978-953-56971, str. 215 – 227

Bakija, K. (2012.): Cvijeta Zuzorić – trajna inspiracija i vječni lajtmotiv dubrovačke književnosti. Zbornik radova s 10. međunarodnog slavističkog znanstvenog skupa u Pečuhu od 21. do 22. listopada 2010.), Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, ur. Stjepan Blažetin, Pečuh, ISBN 978-963-88818-4-7, str. 167-178

Koordinirala suradnju Sveučilišta u Dubrovniku i Zaklade Caboga Stiftung i organizirala znanstveni kolokvij Srednjoeuropski književni dijalozi (kulture, jezici i književnosti u kontaktu) u prostoru Ljetnikovca Bunić Kaboga u razdoblju od 13. do 16. travnja 2016. godine uz aktivno sudjelovanje studenata sveučilišnih sastavnica Odjela za komunikologiju i Odjela za restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku.

Koordinatorica Dana mađarske kulture u Dubrovniku (24. 04. – 26. 04. 2015. i od 11. 10. – 12. 10. 2017.).) uz organizatore - Institut Balassi – Mađarski institut u Zagrebu, Počasni konzulat Mađarske u Dubrovniku i Hrvatsko kazalište u Pečuhu (u Dubrovniku se predstavili suvremeni mađarski pisci, pjesnici i slikari).

U organizaciji Zaklade Caboga Stiftung održala predavanje na književnoj večeri „Rijeka dubrovačka kao književna inspiracija“ u Ljetnikovcu Bunić-Kaboga, 3. lipnja 2016.
U suradnji Ureda za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika i Doma Marina Držića održala predavanje „IMA SE MISLIT - O DRŽIĆEVOJ ŽIVOTNOJ I KAZALIŠNOJ FORTUNI“ 30. 03.2017. u Domu Marina Držića.

Voditeljica stručno-znanstvene radionice Dubrovačka kulturna i književna baština (25 01. 2018.) u organizaciji Sveučilišta u Dubrovniku, Konzulata Republike Mađarske u Dubrovniku i uz potporu Zaklade Caboga Stiftung uz sudjelovanje studenata Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku.

U sklopu manifestacije „Dani kulturne baštine 2018. u Dubrovniku" u organizaciji Grada Dubrovnika održala 24. rujna 2018. u 19 sati u Domu Marina Držića predavanje Dubrovnik cviet narodnog književstva /knjižtva (1849. – 1852.) - prvi časopis na hrvatskom jeziku u Dubrovniku.

U Mjesecu hrvatskog jezika surađivala s Čitaonicom Narodne knjižnice Grad (22.02. – 17. 03. 2018.) osmislila i vodila četiri tribine na kojima se razgovaralo o modelu slojevitosti jezičnog identiteta čiju osnovicu čine vrednote, norme, kulturna i ideološka nadogradnja. Sa svojim gostima razgovarala o standardizaciji hrvatskog jezika, jeziku u medijima, hrvatskim govorima, jeziku u književnosti, kazalištu i o jeziku kao riznici sjećanja i temeljnom nositelju identiteta.

Kao glavna i odgovorna urednica (od 1997. g.) priredila je za tisak dvadeset izdanja časopisa Dubrovački horizonti kojeg je nakladnik Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu koje ove godine obilježava 50 godina postojanja.

U 2019. glavna je urednica dvojezičnih (hrvatsko-engleskog i hrvatsko-talijanskog) izdanja zbornika Držićevim tragom/Following Držići Držićevim tragom/Sulle tracce di Darsa(Dubrovnik, 2019.) koje je u povodu 450. obljetnice smrti uz potporu Grada Dubrovnika tiskao Dom Marina Držića. Zbornik Držićevim tragom – 450. obljetnica smrti u Domu Marina Držića.

Autorica je projekta uz brojne suradnike međunarodne izložbe IZ RIZNICE HRVATSKE I EUROPSKE KNJIŽEVNE I KULTURNE BAŠTINE - ZBIRKA PAMBIANCHI –KRAMARIĆ.Projekt je realiziran u organizaciji Grada Dubrovnika, Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika Doma Marina Držića uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske uz suradnju s Bibliotecom Braidense iz Milana i Ministarstvom kulture Republike Italije.

Nagrade i priznanja:
Priznanje Društva Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine za dugogodišnje uređivanje časopisa Dubrovački horizonti, 2010.
Priznanje Sveučilišta u Dubrovniku za doprinos radu i razvoju Odjela za komunikologiju u akad. god. 2018./19., 2019.
Područja istraživanja:
teorija i povijest književnosti
povijest periodike
kulturološke i baštinske teme
recentna književnost
Objavljeni radovi:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

izv.prof.dr.sc. Katja Bakija

Employment Status:
active employee
Organizational unit:
Department of Communicology
E-mail :
katja.bakija@unidu.hr
Telephone :
+385 20 446 037
Telephone Extension :
2037
Office (room):
Kampus 158,2. kat
Kampus, Branitelja Dubrovnika 39
Office hours:
every monday 11.30 - 13.00 in 158
Biography/CV:
Having graduated from the Faculty of Philosophy at the Zagreb University, she holds master's and doctoral degrees in scientific field of humanities, philology, theory and history of literature. She was lecturing at the department of Croatian and Slavic Studies at the Faculty of Philosophy, University of Pecs (Hungary), at the Institute for Translators and Interpreters in Graz, (Republic of Austria),at the faculty of Philosophy of Charles University in Prague (Czech Republic), andas an external associate at the Croatian Studies at the University of Zagreb within the Department of Croatology. She was also a lecturer at the International Slavic School in Zagreb and at the Diplomatic Academy of the Ministry of the Republic of Croatia. From 2007 to 2011 she held a diplomatic mandate ( Consul for Culture, Science and Education ) at the Croatian General Consulate in Pecs.
She is collaborating as a playwright and language advisor to various international and croatian theatre projects.
She is a member of the international editorial board of the scientific journal PHILOLOGIA MEDIANA, a member of “Maticahrvatska”, the Board of Directors of the Croatian Cultural Society ‘Napredak’, the Croatian PEN Center and the Lions Club "SvetiVlaho" ofDubrovnik.
Since 1996 she is the editor in chief of the cultural magazine Dubrovacki horizonti,Zagreb, and since 2013 she is a Hungarian honorary consul for the Dubrovnik-Neretva County. She is the president of the Dubrovnik Art Gallery Museum Council and the Student Theatre Lero in Dubrovnik. She is a member of the Cultural Council of the City of Dubrovnik for publishing.
She speaks good English, Czech, Italian and basic Hungarian.
Has taken part in numerous scientific gatherings at home and abroad, mainly dealing with the Croatian literary, social and periodicals history, as well as with Dubrovnik's cultural and literary themes.
Has published at home and abroad around sixty papers in professional and scientific publications, magazines and anthologies (Zagreb, Dubrovnik, Split, Rijeka, Osijek, Sarajevo, Subotica, Budapest, Pécs, Sombatel, Prague, Brno), and a book (monograph) on Dubrovnik's first literary magazine in the Croatian language (The Book on Dubrovnik, Zagreb 2005).

 • 186086 - Sociology of Cultural Processes
 • 229157 - Language and Speaking Culture
 • 238966 - History of journalism
 • 115832 - Rhetorics
 • 229281 - Marin Držić and his Work
 • 146242 - Intermediality of literary texts
 • 239045 - Dubrovnik Corpus of Croatian Literature
 • 238992 - Dubrovnik Corpus of Croatian Literature
 • 239064 - Marin Držić and his works
 • 181185 - Croatian language for foreign students 1
 • 181186 - Croatian language for foreign students 2
 • 158693 - Rhetoric
 • 171479 - Renaissance and Baroque Literature in Croatia
 • PhD in humanities science
 • master of Science in the field of humanities
 • professor of Croatian language and literature
 • literary editor
 • literary critic
Bakija, K.(2020.): Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine /Dal tesoro del patrimonio letterario/ Bakija, Katja (ur.), Dubrovnik: La casa di Marino Darsa, ISBN 978-953-7905-28-6, st. 300

Bakija, K.; Kuraica, N.(2020.):Il ricco tesoro del patrimonio letterario/Iz riznice hrvatske i europske književne i kulturne baštine,(monografija) Bakija, Katja (ur.), Dubrovnik: La casa di Marino Darsa, ISBN 978-953-7905-28-6, str. 34-299

Bakija, K.(2019.): Suvremena makedonska književnost u hrvatskom prijevodu -romaneskno tkivo Lidije Dimkovske / XLV međunarodna naučna konferencija na ljetna škola na međunarodniot seminar za makedonski jazik, literatura i kultura / Sokolovski, Jan ; Fridman, Viktor ; Šešken, Ana (ur.), Skopje: Sveučilište "Sv. Kiril i Metodij" Skopje, ISBN 978-9989-43-426-6, str. 181-187

Bakija, K.(2019.): Marko Bruerović (Marc Bruère Desrivaux) pjesnik i diplomat // NOMADI MARGINE Međunarodni znanstveni skup, Budimpešta, Mađarska / Lukács, István (ur.), Budimpešta, Mađarska: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék Budapest, ISBN 978-963-489-082-9, str. 11-21

Bakija, K. (2018.): Pucićeva “Slavjanska antologia” iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah - prva tiskana zbirka starijeg dubrovačkog pjesništva // Philologia Mediana 10, 82 ,ISSN 1821-333210, COBISS.SR-ID 171242508, str. 79-88

Bakija,K,; Roman, R. (2018.): The Sorkocevic Family mirrors the history of Dubrovnik /Context - Revew for Comparative Literature and Cultural Research, 17, ISSN 1857-7377, str. 119-135

Bakija, K. (2018.): Dubrovnik u pjesništvu Dragutina Tadijanovića // Tadijino stoljeće:povijest, kultura, identitet / Matanović, Davor ; Zielinski Boguslaw ; Turbić Hadžagić, Amira ; Berbić Kolar, Emina(ur.), Osijek-Poznanj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanju, ISBN 978-953-6965-69-4, str. 9-19

Bakija, K. (2018.): Osobitosti dramskog rukopisa Ivana Petreša // Zbornik radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa 2017. / Čeliković, Katarina (ur.)., Subotica: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, ISBN 978-86-87831-27-8, str. 175-183

Bakija, K. (2017.) : O književnoj kritici kao žanru danas i u dubrovačkom almanahu iz sredine 19. stoljeća ("Dubrovnik cviet narodnog knjižtva, Zagreb 1852.) // Criticism and silence:reading of macedonian literature and culture / Stojmenska-Elzeser, Sonja ; Jakimovska-Toshikj, Maja ; Trajanova, Sarita (ur.). Skopje, Makedonija : Institute of Macedonian Literature , ISBN: 978-608-4744-08-5, str. 316-324

Bakija, K.; Žaja Vrbica S. (2017.) : Portret nepoznatog slikara Michela Willenicha (Miha Vilenika) iz pera Orsata Pucića. Anali Zavoda za povijesne znanosti hrvatske akademije znanosti i umjetnostiu Dubrovniku 55/2, ISSN 1330-0598, str. 471 – 484

Bakija, K. (2017.) : Knez Nikola Zrinjski-junačka drama u pet činova Matije Bana / Zbornik radova - XIII. Međunarodni kroatistički skup / Blažetin, Stjepan (ur.), Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, ISBN 978-963-89731-3-9, str. 77-85

Bakija, K. (2017.): Dubrovačka gimnazija i njezini profesori u ogledu 19. stoljeća / Devedeset godina dubrovačke gimnazije na Pločama / Tolja, Katarina ; Giljača, Marko (ur.), Dubrovnik: Gimnazija Dubrovnik, ISBN 978-953-59607-1-3, str. 69-84

Bakija. K. (2015.) : Mihail Jurjevič Ljermontov – svevremeni pjesnik maskiranog društva (suvremeno hrvatsko uprizorenje Maskerade), Zbornik radova Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, Slovenija, str. 169-176

Bakija,K., Ćimić, M. (2015.): Časopis Sveta Cecilija kao društvena činjenica i zrcalo hrvatske kulturne, crkvene i glazbene baštine. “Sveta Cecilija” (1-2, 2015.) časopis za sakralnu glazbu, Zagreb, ISSNN 1330-2531 UKD 783, str. 9-17

Bakija. K. (2015.) : Dubrovnik u knjizi putopisa Ide von Düringsfeld Aus Dalmatien (Prag, 1857.) // Zbornik radova, XII. kroatistički znanstveni međunarodni skup / Blažetin, Stjepan (ur.).,Pečuh, Mađarska: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, ISBN 978-963-89731-1-5, str. 473-481

Bakija K., Žitinski M. (2014.): Vrijednosti, manadžment, društvena odgovornost, humanizam, Zbornik radova Sveučilišta u Dubrovniku 1/2014., gl. urednica Vesna Vrtiprah, Dubrovnik, ISSN 1849 – 630X, UDK/UDC: 005.35 (497.5 – 35 Dubrovnik), str. 37 – 55
.Bakija, K (2014.): Jedan pogled na hrvatsko pjesništvo u Mađarskoj, Riječi (1-4) časopis za kulturu, književnost i znanost, Matica hrvatska Sisak, ISSN 0557-9465, str.179- 199

Bakija, K (2013.): Pjesnički opus Orsata (Meda) Pucića / Zbornik radova – Međunarodni znanstveni skup Nauka i suvremeni univerzitet (Komparativna istraživanja slovenskih jezika, književnosti i kultura), / Bojana Dimitrijević (ur.).Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, ISBN 978-86-7379-298-9, str. 431-45

Bakija, K (2013.): Repertoar Hrvatskog kazališta u Pečuhu – sretan spoj tradicijskog i suvremenog // Zbornik radova, XI. Međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan(ur.), Pečuh, Mađarska: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, ISBN 978-963-88818-9-2, str. 495-503

Bakija, K (2013.): Pucićeva pjesnička nastojanja(pjesme posvećene Kollaru, Mickiewiczu, Danteu i banu Jelačiću) // Kroatologija, časopis za hrvatsku kulturu, 4 , 1-2; Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji, Zagreb, UKD 930.85 (497.5), ISSN 1847-8050 , ISSN1847-8050, str. 114. – 131

Bakija, K. (2013): Buše – drevni običaj i tradicija koja se stoljećima održala i oblikovala hrvatsku zajednicu u Mohaču (Mađarska). Zbornik radova FEB 2 (Međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baština od 11. do 13. prosinca 2012., Dubrovnik). Uredila Mira Muhoberac, Zagreb. ISBN 978-56971-5-2, str. 516-522

Bakija, K. (2013.) : Opjesničkoj pripovijesti Cvijeta Orsata (Meda) Pucića, Philologia MedianaV, glavna urednica Irena Arsić, Filozofski fakultet, Niš, UDK 821.163.42-1.09 Pucić M. ISSN 1821-3332 , str. 93 -113

Bakija, K. (2013): Kazalište mađarskih Hrvata. Hrvatski iseljenički zbornik, glavna urednica Vesna Kukavica. Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, ISSN 1330-3724, str.135 -141

Bakija, K. (2012.): Tradicija prigodnog pjesništva u Dubrovniku sredinom 19. stoljeća (društvena uvjetovanost i socijalni karakter tužbalica). Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog interdisciplinarnog simpozija FEB 2011., Dubrovnik, urednica Mira Muhoberac, ISBN 978-953-56971, str. 215 – 227

Bakija, K. (2012.): Cvijeta Zuzorić – trajna inspiracija i vječni lajtmotiv dubrovačke književnosti. Zbornik radova s 10. međunarodnog slavističkog znanstvenog skupa u Pečuhu od 21. do 22. listopada 2010.), Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, ur. Stjepan Blažetin, Pečuh, ISBN 978-963-88818-4-7, str. 167-178

In the Bunić Kaboga Summerresidence during April 2016 she coordinatedthe cooperation between the University of Dubrovnik and the Caboga Stiftung Foundation and organized the scientific colloquium called Central European Literary Dialogues ( culture, languages and literature in dialogue) managing to activly involve students from the Communication and Restoration Departments of theDubrovnik University.


In colaboration with Balassi Institute – Hungarian Institute in Zagreb, Honorary Consulate of Hungary in Dubrovnik and the Croatian Theater in Pecs she was coordinator of the Days of Hungarian Culture in Dubrovnik, held in April 2015 and in October 2017, which presented contemporary Hungarian writers, poets and painters to Dubrovnik audience.


On the 3rd June 2016 at the literary evening organized by the Caboga Stiftung Foundation, within the beautiful venue of the Bunić Kaboga Summerresidence she gave a lecture ' Rijeka Dubrovacka as a literary inspiration'. In the House of Marin Držić on the 30th March 2017 and in cooperation with the Dubrovnik Office for Culture and Heritage she gave a lecture titled 'IMA SE MISLIT - O DRŽIĆEVOJ ŽIVOTNOJ I KAZALIŠNOJ FORTUNI'

She led Dubrovnik Cultural and Literary Heritage workshop ( 25th January 2018 ) organized by the University of Dubrovnik, Consulate of the Republic of Hungary in Dubrovnik and with the support of the Caboga Stiftung Foundation actively involving students from the Communication Department of theUniversity of Dubrovnik.

As part of the ‘Days of Cultural Heritage 2018 in Dubrovnik’ event organized by the City of Dubrovnik on the 24th September she held a lecture in the House of Marin Držić about the first magazine in the Croatian language in Dubrovnik, titled: 'Dubrovnik – the flower of the folk literature, 1849-1852'

During the Croatian Language Month (22.02. – 17. 03. 2018.) in collaboration with the National Library 'Grad'she designed and led four forums to discuss multilayered linguistic identity based on the values, norms, cultural and ideological improvements. With her guests she discussed the way to standardize Croatian language, including differances between language in the media, Croatian spoken language, language in theatre or in the literature highlighting the importance of language as the fundamental bearer of the identity and memory.

As the editor in chief since 1997 she has prepared for publication twenty issues of the 'Dubrovnik Horizons' magazine, which is published by the reputable Society of Friends of Dubrovnik and Dubrovnik Antiquities in Zagreb, celebrating over 50 years of existance.

During the 2019, she was the editor-in-chief of the bilingual ( Croatian-English and Croatian-Italian) edition of a publication 'Držićevim tragom/Following Držić' &'Držićevim tragom/Sulle tracce di Darsa'(Dubrovnik, 2019.) which was published by the House of Marin Drzic on the occasion of the 450th anniversary of his death.

She is the author of the international exhibition 'FROM THE TREASURY OF THE CROATIAN AND EUROPEAN LITERARY AND CULTURAL HERITAGE: PAMBIANCHI –KRAMARIĆ COLLECTION'.This project was organized by the City of Dubrovnik, Cultural, the House of Marin Drzic with the support of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia in cooperation with the Braidense Library of Milan and the Ministry of the Republic of Italy.

Awards and recognitions:
Recognition from the Society of Dubrovnik Citizens and Friends of Dubrovnik Antiquities from Zagreb for many years of editing the magazine Dubrovnik Horizons, 2010
Recognition of the University of Dubrovnik in 2019 for contribution to the work and development of the Department of Communications in ac. yr. 2018/19, 2019
Research interests:
history and theory of literature
history of periodicals
cultural and heritage themes
recent literature
Published papers:

ORCID
Google Scholar
CROSBI

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis