Imenovana nova prorektorica Sveučilišta u Dubrovniku

Na prijedlog rektora prof. dr. sc. Nikše Buruma, na 167. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku, održanoj 30. rujna 2020., Senat je za prorektoricu za međunarodnu suradnju i znanost imenovao izv. prof. dr. sc. Marijanu Pećarević, dosadašnju pročelnicu Odjela za akvakulturu. Također, imenovani su i novi/stari prorektori: izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić za prorektora za poslovanje i izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica za prorektoricu za studije i studente. Mandati novih prorektora započeli su 1. listopada 2020. i traju do 30. rujna 2024.

Izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević rođena je 1. veljače 1976. u Dubrovniku gdje završava osnovnu i srednju školu. Upisuje studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje 2002. godine brani diplomski rad s temom „Petrofilna ornitofauna kanjona Velike Paklenice“ te stječe naziv diplomiranog inženjera biologije – ekologije. Iste godine zapošljava se kao stručni suradnik u Razvojno-istraživačkom centru za marikulturu Sveučilišta u Dubrovniku, a od 2003. godine radi kao znanstvena novakinja na projektu Problematika unosa alohtonih vrsta brodovima. Na doktorskom studiju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine stječe naziv doktora znanosti iz područja biotehničkih znanosti. Izradu disertacije pod naslovom „Učinak ciklonske hidrodinamike i UV zračenja na preživljavanje fitoplanktonskih i zooplanktonskih vrsta“ provodi u sklopu tehnološkog projekta „Konstrukcija pilot-uređaja za inaktivaciju organizama u vodenom balastu“. Nastavlja se aktivno baviti problematikom unosa alohtonih vrsta kao i drugim antropogenim utjecajima na morske ekosustave te 2014. godine stječe zvanje docentice, a 2020. godine izvanredne profesorice na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku. Kao voditeljica ili suradnica angažirana je na nizu znanstvenih i stručnih projekata koji se bave ovim područjem te sudjeluje u nastavi. Nositeljica je više kolegija kroz koje stečena znanja prenosi studentima. Mentorica je na više završnih i diplomskih radova iz područja konzervacijske biologije i zaštite morskih ekosustava. Sudjeluje u radu međunarodnih radnih skupina koje se bave problematikom unosa alohtonih vrsta brodovima i drugim vektorima (ICES/IOC/IMO WGBOSV i ICES WGITMO) te u nizu nacionalnih radnih skupina za donošenje smjernica i strategija iz navedenog područja. Sudjelovala je u organizaciji radionica, predavanja i skupova te je bila članica dva lokalna organizacijska odbora za veće međunarodne znanstvene skupove (Aquaculture Europe 2017 i SedNet 2019). Uz prezentiranje rezultata rada na znanstvenim i stručnim skupovima i objavljivanje u znanstvenim publikacijama, sudjeluje i u raznim aktivnostima za popularizaciju znanosti te surađuje s proizvođačkim i javnim sektorom kroz izradu studija i stručnu suradnju na projektima. Udana je i majka troje djece.

Nebojša Stojčić je izvanredni profesor Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, gostujući profesor na Staffordshire University Business School u Ujedinjenom Kraljevstvu i nastavni suradnik pri CERGE-EI fondaciji u Češkoj. Doktorsku disertaciju obranio je na Staffordshire University, Velika Britanija 2011. godine. U svojim istraživanjima bavi se pitanjima industrijske ekonomije, inovacija i ponašanja poduzeća u tranziciji. Autor je najcitiranijeg znanstvenog rada u polju ekonomije u Hrvatskoj u proteklom desetljeću. Bio je koordinator najviše rangiranog znanstvenog projekta u području ekonomije financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Rezultati njegovih istraživanja objavljivani su u vodećim svjetskim časopisima iz polja ekonomije poput European Economic Review, Research Policy, Small Business Economics, Journal of Technology Transfer, Regional Studies i drugih. Kao koordinator i istraživač sudjelovao je u više od 30 projekata financiranih u sklopu programa Obzor 2020, FP7, Erasmus+, Hrvatske zaklade za znanost i drugih. Prema podacima Hrvatske znanstvene bibliografije – Crosbi, ubraja se među top 10 znanstvenika u polju ekonomije u Hrvatskoj u konkurenciji više od 2000 znanstvenika.

Izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica rođena je u Dubrovniku 13. srpnja 1969. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1988. upisala studij povijest umjetnosti i informatologiju, smjer muzeologija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i diplomirala 1993. g. Od 1995. zaposlena u Umjetničkoj galeriji  u Dubrovniku na poslovima kustosa-pripravnika, položivši stručni ispit za zvanje kustosa 1997.g., a 2001. promovirana u zvanje višeg kustosa. Poslijediplomski studij „Kultura istočnojadranske obale“ Filozofskog fakulteta u Zagrebu organiziran u Dubrovniku upisala 1994. g. Magistarski rad s naslovom Likovna kritika i izložbe u Dubrovniku 1876.-1978. obranila je 1999. g. Od 2005. g. zaposlena na Sveučilištu u Dubrovniku kao asistent na Odjelu za umjetnost i restauraciju, od 2011. g. u zvanju višeg asistenta, od 1. 6. 2013. u zvanju docenta., a 1. 3. 2019. izabrana u zvanje izvanrednog profesora. Godine 2006. upisala doktorski studij „Hrvatska kultura“ na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2011. obranila disertaciju s naslovom Marko Rašica. Na Sveučilištu u Dubrovniku predaje kolegije Vizualna komunikacija, Povijest moderne i suvremene umjetnosti, Muzeografija, Umjetnost 19. stoljeća u Hrvatskoj, Povijest umjetnosti starog vijeka i Povijest namještaja. Autorica više monografskih, retrospektivnih i skupnih izložbi organiziranih u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, Galeriji Dulčić, Masle, Pulitika, Dubrovačkim muzejima te Dubrovačkim knjižnicama. Akademske 2016./17. godine izabrana za pročelnicu Odjela za umjetnost i restauraciju, a u lipnju 2018. ponovo izabrana za dvogodišnje mandatno razdoblje, od 1. listopada 2018. g. Dana 1. 4. 2019. Senat Sveučilišta u Dubrovniku izabrao je za prorektoricu za studije i studente. Član Hrvatskog muzejsko društva i Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. Udana je i majka dvije kćeri.

Predhodni članakRang lista za upise na diplomski studiji Mediji
Slijedeći članakODRŽAN PRVI DAN NA SVEUČILIŠTU
by Dalia & Stijepo