JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnoga prostora u prizemlju upravne zgrade Zavoda za mediteranske kulture

Sveučilište u Dubrovniku

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnoga prostora u prizemlju upravne zgrade Zavoda za mediteranske kulture

1.         Predmet natječaja je zakup poslovnoga prostora Sveučilišta u Dubrovniku, koji se nalazi u prizemlju upravne zgrade Zavoda za mediteranske kulture (ex Stanica za južne kulture), Marka Marojice 4, u Dubrovniku i to:

  1. Poslovni prostor oznake C – ukupne površine 9,80 m2.

Zakupac ima pravo koristiti zajednički sanitarni čvor i zajednički hodnik.

Poslovni prostori opremljeni su priključkom za električnu energiju i vodu.

2.         Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti (82.1 NKD), kombiniranih uredskih administrativnih uslužnih djelatnosti (NKD 82.11.), te računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti (69.20 NKD).

Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme.

Zakupnik je dužan u svojoj ponudi navesti djelatnost/djelatnosti koju će obavljati u poslovnom prostoru.

Poslovni prostor daje se u zakup bez opreme/inventara.

3.         Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme.

4.         Početni iznos mjesečne zakupnine je 1.500,00 HRK/m2. PDV je uključen u mjesečni iznos zakupnine.

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.

5.         Poslovni prostor daje se u zakup „u viđenom stanju“. Prije podnošenja ponude preporuča se napraviti izvid prostora.

Zakupnik ne može obavljati preinake poslovnoga prostora bez prethodne pisane suglasnosti Sveučilišta, a ako suglasnost dobije zakupnik se obvezuje: sam snositi troškove preinaka, odreći se bilo kakvih namirenja tih troškova od Sveučilišta i preuzeti obvezu nadoknade štete koju tim preinakama prouzroči zakupodavcu ili trećim osobama.

Uložena sredstva, to jest vrijednost građevinskih radova koje zakupnik izvede u poslovnom prostoru, a koji ostaju trajno ugrađeni u poslovnom prostoru, ne vraćaju se zakupniku.

6.         Zakupljeni poslovni prostor zakupnik ne može dati u podzakup.

7.         Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, koje ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

8.         Ponuda treba sadržavati:

  1. točne podatke o podnositelju ponude (naziv pravne osobe, MB, OIB, IBAN, adresa sjedišta s naznakom odgovorne osobe, odnosno naziv obrta, ime i prezime, OIB, IBAN, dokaz o hrvatskom državljanstvu, adresa prebivališta),
  2. naznaku registrirane djelatnosti koja će se obavljati u poslovnome prostoru,
  3. jasno navedenu visinu ponuđene mjesečne zakupnine (brojkama i slovima),
  4. izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog, ili drugog odgovarajućeg registra, ili rješenje za fizičke osobe, u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne stariju od 6 mjeseci računajući od objave javnog natječaja. Fizičke osobe dostavljaju preslik osobne iskaznice,
  5. potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana od objave javnog natječaja kao dokaz da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
  6. potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke ili odgovorne osobe u pravnoj osobi nije potvrđena optužnica niti je izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili kazna zatvora,

Sveučilište u Dubrovniku isključit će iz postupka ponuditelja nad kojim je otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili je u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema zakonima i propisima RH.

9.         Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

10.       Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenim omotnicama neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora C-ZMK – ne otvarati“.

Na omotnici mora biti naznačeno ime i adresa ponuditelja.

Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude na Sveučilištu u Dubrovniku. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju a koje će biti primljene na Sveučilištu nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditelju.

11.       Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od objave javnog natječaja.

12.       Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama i internetskim stranicama Sveučilište u Dubrovniku (www.unidu.hr).

13.       Otvaranje ponuda neće biti javno. Ako pristignu dvije ili više ponuda koje uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ispunjavaju i isti ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, odbrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ako u roku od sedam dana po primitku obavijesti Sveučilištu dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ako drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.

14.       Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati. O ishodu javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od proteka roka za predaju ponuda.

15.       Sveučilište zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja ovoga natječaja u bilo koje vrijeme, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Kontakt informacije: Sve informacije o natječaju mogu se dobiti na Sveučilištu u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, radnim danom od 9 do 12 sati ili na telefon broj: 445-853, ili putem e-mail adrese: branko.putica@unidu.hr.

Poslovni prostor može se pogledati uz prethodnu najavu i dogovor, radnim danom od 10 do 12 sati.

Rektor prof. dr. sc. Nikša Burum
Predhodni članakNajmoderniji Studentski dom u Hrvatskoj
Slijedeći članakIra Fabrio, univ. bacc. art.