Natječaj – asistent na projektu u Institutu za more i priobalje

                                             Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, za rad na projektu HRZZ UIP-2020-02-3907 SpaTeGen „Prostorni i vremenski uzorci genetičke raznolikosti kalanoidnih kopepoda i planktonskih plaštenjaka u Jadranu“ – 1 izvršitelj

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.)

Pristupnici trebaju ispunjavati i posebne uvjete: završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij iz područja prirodnih znanosti, polje biologija. Ukupan prosjek na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis u doktorski studij (barem od 3,5).

Dodatni uvjeti: aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, iskustvo u molekularnoj taksonomiji.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, prijepis ocjena, dokaz o državljanstvu, dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja će znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Zasnivanje radnog odnosa je od 1. studenog 2021. godine.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“ ili mailom na adresu ured@unidu.hr

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakIVANA TOMIČIĆ, mag.oec.
Slijedeći članakRang liste kandidata koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010.