NATJEČAJ – asistent; polje ekonomija, grana financije

                           Odlukom Senata Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                     NATJEČAJ

za  prijam u radni odnos na suradničko radno mjesto :

asistenta za znanstveno područje društvenih  znanosti,  polje ekonomija, grana financije (5.01.02)

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju  i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br.: 119/22.).

Poseban uvjet:

-završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija

Uz poseban uvjet pristupnici moraju predočiti dokaze o zadovoljavanju i dodatnih uvjeta propisanih Odlukom o dodatnim uvjetima i kriterijima  te načinu vrednovanja u postupku po natječajima za izbor na suradničko radno mjesto asistenata i poslijedoktoranada na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

https://www.unidu.hr/wp-content/plugins/quarascope/download.php?file=26176

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, obvezno prilažu:

– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i

   poznavanja strani jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi

– prijepis ocjena položenih ispita na studijima

– dokaz o državljanstvu

– za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

– potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju.

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je  30 dana  objave natječaja u Narodnim novinama a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se elektroničkim putem na mail adresu ured@unidu.hr.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju) . Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme  u skladu sa Zakonom o  visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakRezultati KA107 Natječaja za studente za studijski boravak u Vijetnamu
Slijedeći članakStudenti Pomorskog odjela u posjeti putničkim brodovima MV Corinthian i MV Clio