NATJEČAJ – davanje u zakup poslovnoga prostora Sveučilišta na prvom katu zgrade Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15, 112/18), Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnoga prostora

(cjeloviti tekst)

 1. Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku koji se nalazi na prvom katu zgrade Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, zemljišnoknjižne oznake čest. zgr. 309/2 k.o. Gruž, površine 34,00 m² (u naravi caffe bar) i terase površine 58 m² na adresi Lapadska obala 7, Dubrovnik.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 18 mjeseci, počevši najranije od 1. studenoga 2022., s otkaznim rokom od 30 dana.

 1. Poslovni prostor daje se u zakup „u viđenom stanju“ što isključuje naknadne prigovore zakupnika na materijalne i pravne nedostatke. Prije podnošenja ponude preporuča se napraviti izvid prostora.

Poslovni prostor opremljen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Oprema je u vlasništvu Sveučilišta, a zakupniku će se dati na uporabu bez naknade uz obvezu redovitog održavanja i nadoknade štete u slučaju oštećenja ili uništenja. Popis i stanje opreme zapisnički će se utvrditi prije početka zakupa odnosno preuzimanja prostora. Poslovni prostor daje se u zakup s pripadajućim vanjskim prostorom (terasom). Poslovni prostor opremljen je priključkom za električnu energiju. Zakupnik ima pravo koristiti zajednički sanitarni čvor.

 1. Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje ugostiteljske djelatnosti caffe bara, to jest djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića.

Budući da je poslovni prostor u zgradi u kojoj se obavlja visokoobrazovna djelatnost, u svim prostorima pa tako i u predmetnom poslovnom prostoru (caffe baru) nije dozvoljeno pušenje, ni točenje alkoholnih pića (osim piva).

Obvezno radno vrijeme caffe bara radnim danom (ponedjeljak-petak) je od 7,30 do 14,30 sati, a radno vrijeme može biti do 20,00 sati. Caffe bar može raditi izvan radnog vremena ili tijekom vikenda, uz prethodno pisano odobrenje Uprave Sveučilišta ili ako se u to vrijeme u toj sveučilišnoj zgradi organizira nastava, predavanja, seminari, javne tribine, konferencije, okrugli stolovi, prezentacije i slično.

 1. Zakupnik je dužan poslovni prostor urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa. Zakupnik je dužan održavati i čistiti predmetni poslovni prostor o svom trošku. Izabrani zakupnik preuzima obvezu ishoditi sve potrebne dozvole za rad i suglasnosti nadležnih tijela.

Zakupnik ne može obavljati preinake poslovnoga prostora bez prethodne pisane suglasnosti Sveučilišta, a ako suglasnost dobije zakupnik se obvezuje: sam snositi troškove preinaka, odreći se bilo kakvih namirenja tih troškova od Sveučilišta i preuzeti obvezu nadoknade štete koju tim preinakama prouzroči zakupodavcu ili trećim osobama. Uložena sredstva, to jest vrijednost odobrenih radova koje zakupnik izvede u poslovnom prostoru, a koji ostaju trajno ugrađeni u poslovnom prostoru, kao i uložena sredstva u prostor i opremu nakon isteka roka zakupa, ne vraćaju se zakupniku.

Zakupljeni poslovni prostor zakupnik ne može dati u podzakup, niti je zakupniku dopušteno po bilo kojoj osnovi poslovni prostor dati trećoj osobi na korištenje ili sukorištenje (primjerice ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji ili slično).

 • Početni iznos (minimalna cijena) mjesečne zakupnine je 1.000,00 HRK (slovima: tisuću kuna) / 132,72 EUR (slovima: stotinu trideset dva eura i sedamdeset dva centa). PDV nije uključen u mjesečni iznos zakupnine.

Zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.

Uz zakupninu, zakupnik je u obvezi zakupodavcu podmiriti troškove električne energije, vode, grijanja i hlađenja u paušalnom mjesečnom iznosu od 1.200,00 HRK (slovima: tisuću dvjesto kuna)  /159,27 EUR (slovima: stotinu pedeset devet eura i dvadeset sedam centa).

U početni iznos mjesečne zakupnine nisu uključeni drugi režijski troškovi niti troškovi odvoza smeća, čišćenja, redovitog (tekućeg) održavanja i uređenja prostora koji su isključiva obveza zakupnika.

 • Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj kao i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, koje ispunjavanju propisane uvjete javnog natječaja i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za čije obavljanje se poslovni prostor daje u zakup. Ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu.

Na natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba koja ima evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine (arg. ex . članak 6. stavka 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora)

 • Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora biti potpisana i mora sadržavati:
 • naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik),
 • naziv, sjedište i poslovna adresa, OIB, MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba),
 • broj poslovnog računa/IBAN,
 • kontakt osoba ponuditelja,
 • adresa za dostavu pošte, adresa za dostavu e-pošte, broj telefona, broj faksa
 • navod o prethodnom iskustvu u obavljanju ugostiteljske djelatnosti  te kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.) u poslovnom prostoru koji je predmet natječaja
 • cijene osnovnih artikala i to: espresso kave, macchiata, cappuccina, bijele kave, gaziranih i negaziranih sokova, čaja, peciva i sendviča;
 • kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati (vrste usluga, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.) te ukupni asortiman ponude artikala (bez obveze navođenja cijena),
 • jasno navedenu visinu ponuđene mjesečne zakupnine (brojkama i slovima)
 • Presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba.
 • Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci računajući od objave javnog natječaja. Ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio ponudu.
 • Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba – trgovačko društvo, ustanova, zadruga i druge osobe za koje je upis propisan zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci računajući od objave javnog natječaja, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za utvrđenu djelatnost poslovnog prostora za koji je podnio prijavu, kao i ime i prezime, OIB zakonskog zastupnika pravne osobe.
 • Presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u izdanu od Državnog zavoda za statistiku sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba.
 • Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 6 mjeseci računajući od objave javnog natječaja, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 • Kod vrednovanja ponuda 70% ukupne ocjene činit će cijene osnovnih artikala, a 30% ukupni sadržaj ponude artikala. S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu u obliku ovršnog javnobilježničkog akta. Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik.

Zakupnik je dužan pri sklapanju ugovora o zakupu predati bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 kn kao instrument osiguranja plaćanja eventualno neplaćenih iznosa zakupnine ili drugih troškova nastalih po osnovi zakupa.

Cjenik usluga zakupnik je dužan usuglasiti sa Sveučilištem, kao i svaku izmjenu i dopunu.

 1. Ponude u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenim omotnicama neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik s naznakom: „Ponuda za zakup poslovnog prostora caffe bara – ne otvarati“.

Na omotnici mora biti naznačeno ime/naziv i adresa ponuditelja.

Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude na Sveučilištu u Dubrovniku. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, a koje će biti primljene na Sveučilištu nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditelju.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, a cjeloviti tekst natječaja na internetskim stranicama Sveučilište u Dubrovniku (www.unidu.hr).

 • Otvaranje ponuda neće biti javno. Ako pristignu dvije ili više ponuda koje uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ispunjavaju i isti ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

Sveučilište u Dubrovniku isključit će iz postupka ponuditelja nad kojim je otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili je u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema zakonima i propisima RH.

Pravo na zakup ima najbolji ponuditelj to jest ponuditelj koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine i najniže cijene osnovnih artikala, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ako u roku od sedam dana po primitku obavijesti Sveučilištu dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ako drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati. O ishodu javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od proteka roka za predaju ponuda.

 • Sveučilište zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja ovoga natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Podnošenjem ponude u predmetnom postupku ponuditelji potvrđuju razumijevanje i prihvaćanje svih navedenih uvjeta zakupa i pristaju na obradu traženih osobnih podataka u svrhu provedbe ovoga postupka i ispunjenja obveza iz sklopljenog ugovora o zakupu.

 • Sve informacije o natječaju mogu se unutar roka za podnošenje ponuda dobiti na Sveučilištu u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, radnim danom od 9 do 12 sati na telefon broj: 020 446 081, ili putem e-mail adrese: matej.trpin@unidu.hr. Poslovni prostor može se pregledati uz prethodnu najavu i dogovor, radnim danom od 10 do 12 sati.
Predhodni članakMeđunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježen Javnom tribinom u Sveučilišnom kampusu
Slijedeći članakSveučilište u Dubrovniku priključilo se Danima Erasmusa