NATJEČAJ – SPREMAČICA- 1 izvršitelj/ica u Službi za tehničko održavanje i osiguranje

Sveučilište u Dubrovniku

Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik

raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i rasporeda na radno mjesto IV. vrste

SPREMAČICA- 1 izvršitelj/ica

u Službi za tehničko održavanje i osiguranje

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. završena osnovna škola,

2. opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te interview-a. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o stupnju obrazovanja (svjedodžba, diploma),

3. dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje).

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Javni natječaj objavljuje se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: «Za natječaj – RADNO MJESTO IV. VRSTE», Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom ili neposredno u Rektorat Sveučilišta u Dubrovniku – Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakNATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
Slijedeći članakSastanak Projektnoga savjeta