NATJEČAJ – stručni suradnik na projektu MARLESS

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ – stručni suradnik za rad na projektu MARLESS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i raspored na radno mjesto I. vrste:

– stručni suradnik u Laboratoriju za inteligentne autonomne sustave, Odjel za elektrotehniku i računarstvo za rad na projektu MARLESS– 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

– završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

– napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)

– izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na  pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju). Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu o poznavanju engleskog jezika. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od posljednje objava natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj – LARIAT stručni suradnik «.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakSEZONALNOST TURIZMA I RAST PODUZEĆA: Novo UNIDU istraživanje u vodećim svjetskim znanstvenim časopisima
Slijedeći članakNATJEČAJ – asistent/doktorand na projektu H2020 SeaClear