NATJEČAJ – stručni suradnik u laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja maslinovog ulja, vina i tla u Zavodu za mediteranske kulture

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos i raspored na radno mjesto I. vrste:

– stručni suradnik u laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja maslinovog ulja, vina i tla u Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

– završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni

    studij (prirodoslovno-matematičkog, kemijskog, prehrambeno-biotehnološkog, kemijsko-tehnološkog ili

    agronomskog usmjerenja)

–  radno iskustvo na poslovima rada u fizikalno-kemijskom laboratoriju, poznavanje norme HRN EN ISO/IEC

    17025

–  napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint

   Excel)

–  aktivno znanje engleskog jezika 

–  vozački ispit B-kategorije.

Obvezan je probni rad od dva mjeseca.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( diploma ) potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, opis radnog iskustva u vezi sa stručnim uvjetima za obavljanje poslova traženog radnog mjesta, dokaze o poznavanju rada na računalu i znanju engleskog jezika ( potvrda, izjava, certifikat i sl.), Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od posljednje objava natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj – stručni suradnik«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakNATJEČAJ za upis na poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju
Slijedeći članakNatječaj/Javni poziv – suradnik na projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“