NATJEČAJ – stručni suradnik u Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i raspored na radno mjesto I. vrste:

– stručni suradnik u Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

– završen diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji studij iz područja društvenih znanosti

– napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)

– izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

– iskustvo rada na administriranju Erasmus+ programa

– iskustvo rada na online platformama Europske Komisije: „Funding &Tenders Portal“ „Beneficiary Module“ i „Mobility Tool“.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na  pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju). Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedožba)  potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, potvrdu o poznavanju engleskog jezika i potvrdu o ispunjavanju ostalih stručnih uvjeta. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od  objave natječaja u Narodnim novinama na mail adresu  ured@unidu.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakUniversity of Dubrovnik in the global Times Higher Education Impact Rankings 2023
Slijedeći članakOdjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju