Natječaj – stručni suradnik u Zavodu za mediteranske kulture

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  i raspored na radno mjesto I. vrste:

– stručni suradnik u Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, na pokušalištu Čibača.

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij Hortikulture, usmjerenja Vinogradarstvo i vinarstvo

– poznavanje jednog svjetskog jezika

– poznavanje rada na računalu (MS Office, Windows, internet)

– vozački ispit B-kategorije.

Obvezan je probni rad od dva mjeseca.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može znanja i sposobnosti bitne za obavljanje radnog mjesta provjeriti testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja provjere objavit će se na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba, diploma i sl.), potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, preslik vozačke dozvole, izjava ili potvrda o poznavanju rada na računalu i poznavanju jednog svjetskog jezika. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom, s naznakom: »Za natječaj – Zavod za mediteranske kulture«.

Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakSvečane promocije studenata Sveučilišta u Dubrovniku 2021.
Slijedeći članakZapočela terenska istraživanja u okviru projekta MARLESS