NATJEČAJ – tehnički suradnik; voditelj brodice

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos i raspored na radno mjesto II. vrste

Tehnički suradnik – voditelj brodice

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij ili dodiplomski studij čijim završetkom se stječe viša stručna sprema sukladno ranije važećim propisima, iz područja tehničkih znanosti 
 2. osposobljenost za voditelja brodice C kategorije
 3. radno iskustvo od najmanje 1 godine na traženim poslovima
 4. zdravstvena sposobnost člana posade broda, brodica i jahta
 5. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 6. poznavanje rada na računalu.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz obvezni probni rad od tri mjeseca, sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u  prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Ako se na raspisani natječaj javi veći broj pristupnika Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo provedbe prethodne provjere za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prethodnu provjeru Sveučilište može povjeriti i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Dubrovnik (psihologijska selekcija kandidata i stručni odabir savjetnika za zapošljavanje za uži izbor kandidata). Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 3. valjano uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice kategorije C (izdaje se na period od 5 godina uz obvezu obnavljanja)
 4. valjanu  svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanu od strane ovlaštenog liječnika
 5. dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje)
 6. važeću vozačku dozvolu B kategorije
 7. potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na računalu.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od posljednje objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: «Za natječaj – RADNO MJESTO II. VRSTE – tehnički suradnik (voditelj brodice)».

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku..

Predhodni članakJure Pirjać, dobitnik Rektorove nagrade
Slijedeći članakRezultati Erasmus+ KA131 natječaja za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ak. 2022./23.g, projekt 2021.g