NATJEČAJ – voditelj Ureda za projekte i transfer tehnologije

            Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos  i raspored na poslove položaja I. vrste:

            – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica  – voditelj Ureda za projekte i transfer tehnologije – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

  • završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij iz područja prirodnih, društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima (izrada projektnih prijedloga i administrativno upravljanje projektima)
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na  pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo će znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti testiranjem te intervjuom tijekom kojega će se provjeriti znanje o EU uredbama i pravilnicima te radu u sustavima E-fondovi i Participants portal EK. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma), potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, opis radnog iskustva u vezi sa stručnim uvjetima za obavljanje poslova traženog radnog mjesta (s točno navedenim kontakt podacima prethodnih poslodavaca), dokaz o poznavanju rada na računalu (izjava, potvrda, npr. ECDL), dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, npr. ESOL, TOEFL, IELTIS ili završen studij na engleskom jeziku). Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od posljednje objava natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj – Ured za projekte i transfer tehnologije«

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakUNIDU SPORTSKI DAN 2022.
Slijedeći članakNastupno predavanje – dr. sc. Miloš Lalovac