NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, objavljuje

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

I.

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora Sveučilišta u Dubrovniku i to jednog ureda površine 15 m2 u zgradi Zavoda za mediteranske kulture, Marka Marojice 4, 20000 Dubrovnik.

Poslovni prostor može se koristiti isključivo u svrhu uredskog poslovanja te zakupnik u njemu ne može obavljati nikakvu drugu vrstu djelatnosti.

Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme, a zakupodavac i zakupnik mogu u svako doba, bez posebnog obrazloženja, otkazati ugovor o zakupu uz pisanu obavijest drugoj strani mjesec dana unaprijed.

Zakupljeni prostor ne smije se davati u podzakup.

Zakupnik ima pravo koristiti zajednički sanitarni čvor u prizemlju zgrade.

Poslovni prostor opremljen je priključkom za električnu energiju.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Zakupnik je dužan poslovne prostore urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku, uz poštivanje odgovarajućih pozitivnih propisa.

Potpisom ugovora o zakupu zakupnik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova u poslovnom prostoru odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga (bez obzira je li za takve radove imao suglasnost Sveučilišta u Dubrovniku).

II.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavanju propisane uvjete natječaja.

Na natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba te zakonski zastupnik, koja ima evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno ako nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Ponuda mora sadržavati niže navedene priloge:

PONUDU u kojoj mora biti navedeno:

  • naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik),
  • tvrtka, adresa sjedišta, OIB, MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe (ako je natjecatelj pravna osoba),
  • broj poslovnog računa/IBAN,
  • kontakt osoba ponuditelja,
  • adresa za dostavu pošte, adresa za dostavu e-pošte i broj telefona,
  • kratak opis djelatnosti i načina na koji ih želi obavljati u poslovnom prostoru (vrsta rada, radno vrijeme, broj zaposlenih i sl.).
  • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine*

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena pečatom natjecatelja.

  • Presliku važeće osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba (obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje, ako je natjecatelj pravna osoba.
  • Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik.Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, ako je natjecatelj pravna osoba – trgovačko društvo, ustanova, zadruga ili druga pravna za koju je upis propisan zakonom kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra.
  • Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 15 dana do dana prijave na natječaj, iz koje mora biti vidljivo da natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

III.

Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom “Ne otvarati – prijava za zakup poslovnog prostora na adresi Marka Marojice 4“ najkasnije do 10. veljače 2020. do 15,30 sati.

Natjecatelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Natjecatelji čije ponude budu zaprimljene nakon naprijed utvrđenog roka kao i ponude koje ne sadrže sve priloge iz točke II. ovog Natječaja, neće se uzeti u razmatranje.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja sadrži najveću ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine.

Natjecatelji će biti obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude u roku osam dana od isteka roka za dostavu ponuda.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu.

Sveučilište u Dubrovniku zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima i obveze snošenja troškova sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

IV.

*Najniži iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor iznosi 1.800,00 kuna bez PDV-a.

Mjesečna zakupnina uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV).

U iznos mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi i troškovi tekućeg održavanja.

Zakupnik je dužan ugovoreni iznos mjesečne zakupnine plaćati mjesečno unaprijed, i to najkasnije do desetog dana u mjesecu za koji se plaća.

Ugovorom o zakupu regulirat će se međusobni odnosi stranaka, a između ostalog, utvrdit će se i rokovi za početak obavljanja djelatnosti.

V.

Natječaj je oglašen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr) 4. veljače 2020.

Predhodni članakPomorski odjel dobitnik godišnje Nagrade Grada Dubrovnika
Slijedeći članakPomorski odjel dobitnik godišnje Nagrade Grada Dubrovnika