NATJEČAJ za  prijam u radni odnos i izbor na suradničko radno mjesto

                           Odlukom Senata Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                 NATJEČAJ

                             za  prijam u radni odnos i izbor na suradničko radno mjesto :

      višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti,  polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (5.01.03)

Uvjeti: prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, 119/2022.)

Poseban uvjet:

  • stečen akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija

Uz poseban uvjet pristupnici moraju predočiti dokaze o zadovoljavanju i dodatnih uvjeta propisanih Odlukom o dodatnim uvjetima i kriterijima  te načinu vrednovanja u postupku po natječajima za izbor na suradničko radno mjesto asistenata i poslijedoktoranada na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

https://www.unidu.hr/wp-content/plugins/quarascope/download.php?file=26176

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, obvezno prilažu:

– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i

   poznavanja strani jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti

– prijepis ocjena položenih ispita na studijima

– dokaz o državljanstvu

– za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je  30 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“,  a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju putem mail adrese  ured@unidu.hr. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju). Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o  visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakStudenti Pomorskog odjela u posjetu IMO-u
Slijedeći članakNATJEČAJ za  prijam u radni odnos i izbor na  znanstveno-nastavno radno mjesto docenta