NATJEČAJ za prijam u radni odnos i raspored na radno mjesto IV. vrste

                  Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ 

                            za prijam u radni odnos  i raspored na radno mjesto IV. vrste

(priučeni radnik -poljoprivredni radnik) u Zavodu za mediteranske kulture – 2 izvršitelja

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

–    završena osnovna škola

–    opća sposobnost za obavljanje poslova

Opis poslova:

poslovi u rasadničarskoj proizvodnji; plijevljenje, navodnjavanje unutar staklenika i na vanjskim površinama, prelončavanje, dosipanje supstrata, prehrana, orezivanje, tapaniranje, premještanje biljaka, izrada reznica, provedba zaštite, radovi košnje, plijevljenje vinograda, čišćenje vanjskog prostora rasadnika, čišćenje staklenika i množione, radovi sadnje u vanjskom i prostoru rasadnika, berba maslina.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol

Povjerenstvo  za provedbu postupka natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju) . Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od  objave natječaja u Narodnim novinama na mail adresu ured@unidu.hr.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakStudij puno pruža svakom studentu – ne samo u znanju!
Slijedeći članakZimski ispitni rokovi akademske 2023./2024. godine