NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme i raspored na poslove položaja  I. vrste

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne zaposlenice) i raspored na poslove položaja I. vrste
• Rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi za poslove javne nabave – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:
• završen sveučilišni diplomski, integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija
• važeći certifikat iz područja javne nabave
• 5 godina radnog iskustva na financijsko računovodstvenim poslovima
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
• napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel).

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, potvrdu ili izjavu o poznavanju engleskog jezika i rada na računalu. Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost kandidata i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.
Sveučilište će svim kandidatima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na mail adresu: ured@unidu.hr.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakPosjet kolega iz Armenije i Ukrajine u okviru AFISHE projekta
Slijedeći članakPredavanje izv. prof. dr. sc. Marinka Marića na temu “Dubrovnik i njegovo zaleđe u višestoljetnim dodirima”