NATJEČAJI – izbori u zvanja (196. sjednica Senata)

                                      Odlukom Senata  Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

          za  izbor na  znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora:

          za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana  financije (5.01.02)

          za  izbor na  znanstveno-nastavno radno mjesto docenta:

          za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo (2.11)

Uvjeti:

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju  i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br.: 119/22.).

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je  30 dana od  objave natječaja u „Narodnim novinama“, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u elektroničkom obliku na mail adresu ured@unidu.hr.

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.                                                                                   

Predhodni članakStudenti stručnog prijediplomskog studija Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija sudjelovali u projektu SPINAKER
Slijedeći članakNatječaj za subvencionirani smještaj u Studentskom domu