NATJEČAJI – izbori u zvanja

                            Odlukom Senata  Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

      I.    za  izbor u  znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto

         a)    izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana

                organizacija i menadžment  (5.01.04)

         b)   izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija,

                (5.10)

         c)   izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda,

               grana ribarstvo (4.01.14)

        d)   docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)

      II.    za izbor u  nastavno zvanje i na radno mjesto

               profesora visoke škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana

              anglistika (6.03.06)

      III.    za  izbor u  zvanje i na radno mjesto

               stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja  za znanstveno područje

               prirodnih znanosti, polje biologija (1.05)

Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakNATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj 2022./2023. godini
Slijedeći članakProgram mobilnosti JESH UKRAINE Austrijske akademije znanosti