NATJEČAJI – izbori u zvanja (izvanredna sjednica Senata 7. rujna)

                           Odlukom Senata  Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

      I.    za  izbor u  znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

         a)    za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje  kliničke medicinske znanosti, grana

                sestrinstvo (3.02.31)

         b)   za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana

                pomorski i riječni promet (2.12.02)

      II.    za  prijam u radni odnos na određeno vrijeme u  nastavno zvanje  i na radno

              mjesto predavača  u nepunom radnom vremenu (30% -punog radnog vremena)

               za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije

              (5.05.03)

      III.    za  izbor u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta      

                za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija (5.05)             

Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.                                                                                                                 

Predhodni članakUNIDU partner u organizaciji konferencije i jesenske škole o fizici i naprednim materijalima
Slijedeći članakNATJEČAJ – poslijedoktorand