Stručni suradnik u Službi za marketing i podršku studijima i studentima

           Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

                            za prijam u radni odnos i raspored na radno mjesto I. vrste :

     – stručni suradnik u Službi za marketing i podršku studijima i studentima – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

–  završen  dodiplomski četverogodišnji studij ili diplomski studij društvenog ili humanističkog smjera

 –  1 godina radnog iskustva na poslovima marketinga

–  napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office:

    Word, PowerPoint, Excel)

–   potrebna tehnička znanja grafičkih programa i poznavanje online marketinških komunikacija putem

    društvenih mreža (Facebook,  Instagram, LinkedIn,  YouTube)

–  aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji se u  prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo će provesti provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje radnog mjesta putem testiranja te interview-a. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, potvrdu ili izjavu o poznavanju engleskog jezika i rada na računalu, Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objava natječaja u Narodnim novinama na mail adresu ured@unidu.hr. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od šest mjeseci, sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakStručni suradnik u Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Slijedeći članakPomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku i Županijska lučka uprava Korčula potpisali sporazum