JAVNI POZIV/NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (12 mjeseci)   i raspored na radno mjesto I. vrste

                stručni suradnik u Zavodu za mediteranske kulture za rad na projektu

Program istraživanja utjecaja različitih tehnologija i agrotehničkih mjera na održavanje matičnih stabala visokih kategorija za razdoblje 2022. -2024

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

– završen sveučilišni diplomski studij ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij agronomije

–  poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint,   Excell)

–  poznavanje jednog svjetskog jezika

–  položen vozački ispit B kategorije

u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate prijavljene na javni poziv/natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti testiranjem te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na javni poziv/natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, dokaze o poznavanju rada na računalu i  poznavanju jednog svjetskog jezika  (potvrda, izjava, certifikat i sl.). Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni poziv/natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr). Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objava javnog poziva /natječaja na mail adresu adresu:  ured@unidu.hr .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku. Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga

Predhodni članakH2020 SEACLEAR: Testiranje SeaClear sustava u Malostonskom zaljevu i akvatoriju Lokruma
Slijedeći članak                                                                 NATJEČAJ