Natječaj – poslijedoktorand, asistenti

Odlukom Senata Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                     NATJEČAJ

za  prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na  radno mjesto :

1) poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03)

2) asistenta za znanstveno područje prirodnih  znanosti, polje biologija (1.05)

3) asistenta za znanstveno područje društvenih  znanosti,  polje ekonomija, grana organizacija i menadžment  (5.01.04)

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.).

Posebni uvjeti:

za radno mjesto pod 1)

akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika

za radno mjesto pod 2)

završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija

za radno mjesto pod 3)

završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

– životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja strani jezika)

– preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju

– prijepis ocjena položenih ispita na studijima

– dokaz o državljanstvu

– za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– dokaz praktičnog iskustva i/ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– nagrade i priznanja

– potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

– preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

– potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju.

Prijave na natječaj mogu poslati osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je  30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju) . Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme  u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakNatječaji – izbori u zvanja
Slijedeći članakNatječaj – spremačice