NATJEČAJ – stručni suradnik za poslove javne nabave

Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ 

za prijam u radni odnos  i raspored na radno mjesto I. vrste:

stručni suradnik  za poslove javne nabave u Službi za administrativne  i opće poslove  – 1 izvršitelj

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

  • završen sveučilišni diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili sveučilišni
  • četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih  znanosti (polja ekonomija)
  • važeći certifikat iz područja javne nabave
  • napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)
  • aktivno znanje engleskog jezika

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu, uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Na javni natječaj mogu se javiti kandidati koji nemaju certifikat iz javne nabave uz obvezu pohađanja programa izobrazbe i stjecanja certifikata iz područja javne nabave sukladno važećem Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na  pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo može znanja i sposobnosti bitne za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu provjeriti testiranjem (znanje engleskog jezika i rada na računalu) te intervjuom. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( diploma i sl.), potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o razdobljima prijave na mirovinsko osiguranje, opis radnog iskustva u vezi sa stručnim uvjetima za obavljanje poslova traženog radnog mjesta, dokaze o naprednom poznavanju rada na računalu i aktivnom znanju engleskog jezika ( potvrda, izjava, certifikat i sl.), Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od posljednje objava natječaja na adresu:
Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj – stručni suradnik«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakRezultati Erasmus+ KA103 Natječaja za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse,2018.g.
Slijedeći članakNATJEČAJ za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora