NATJEČAJI – izbori u zvanja (186. sjednica Senata)

Odlukom Senata  Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                   NATJEČAJ

      I.    za  izbor u  znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora

         a)    za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam

               (5.01.07)

         b)   za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija

               (2.09.03)

      II.    za  izbor u  znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora

            a)   za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing

                (5.01.12)

           b)  za znanstveno područje interdisciplinarne znanosti, polja: arhitektura i urbanizam (2.01) i 

                poljoprivreda (4.01)

            c)  za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04) -dva izvršitelja

      III.    za  izbor u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora        

                za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

                 (5.04)

      IV.    za  izbor u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta       

                za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i

                 robotika (2.03.06)

 Uvjeti:

  • Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. – UsRH i 131/17.)

Pristupnici, uz potpisanu prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja, a prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.Ovaj natječaj objavljuje se i na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakJesenski ispitni rokovi za akademsku 2021./2022. godinu
Slijedeći članakNATJEČAJ – stručni suradnik u Laboratoriju za marikulturu na Bistrini