NATJEČAJ za upis na poslijediplomski doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju

Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
raspisuje
NATJEČAJ

za upis prve generacije studenata na zajednički poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2020./2021. godini

Osnovni podaci o studiju

 • Nositelj studija: Sveučilište u Dubrovniku
 • Izvođači: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Trajanje studija: šest semestara (tri godine)
 • Moduli studija: Digitalno poslovanje, Međunarodno poslovanje, Marketing, Turizam i Menadžment
 • Akademski stupanj koji se stječe završetkom: Doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija.
 • Jezik izvođenja: Hrvatski jezik
 • Način izvođenja: Studij s dijelom radnog vremena (part-time)
 • Broj upisnih mjesta: 30 studenata

Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:

 • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) ili završen odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij u području društvenih znanosti, polju ekonomije,
 • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) ili završen odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij u ostalim poljima područja društvenih znanosti te područjima tehničkih ili prirodnih znanosti uz obvezu polaganja razlikovnih kolegija,
 • Prosječna ocjena studija 3,5. Iznimno, osobi čiji je prosjek ocjena manji od 3,5, može se odobriti upis uz uvjet da ona uz prijavu priloži dvije  preporuke sveučilišnih nastavnika kod kojih su odslušali i polagali kolegije na nižim razinama studiranja. Mjerodavan je prosjek ocjena ostvaren na diplomskom sveučilišnom studiju odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju.

Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti u polju ekonomije priznaje se do 60 ECTS bodova te pristupnicima koji su završili poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij ili poslijediplomski stručni (predbolonjski) iz polja ekonomije i stekle akademski naziv sveučilišni specijalist priznaje se do 30 ECTS bodova, o čemu donosi odluku Vijeće studija.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavna dokumentacija

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. Ispunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac (dostupan u privitku niže)
 2. Ovjerene kopije diploma svih razina studija
 3. Ovjerene prijepise ocjena sa svih razina studija
 4. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/studijima niži od 3,5)
 5. Životopis
 6. Presliku domovnice (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane državljane)
 7. Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
 8. Motivacijsko pismo (opsega do 500 riječi) iz kojeg su razvidni motivi za upis studija, područje znanstvenog interesa i rezultati koji se žele ostvariti.
 9. Popis i ispis znanstvenih radova (ukoliko je primjenjivo)

Izvornike dokumenata student je dužan dati na uvid prilikom upisa.

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Sveučilište zadržava pravo da u akademskoj 2020./2021. godini ne upiše studente na navedeni poslijediplomski sveučilišni studij.

Rokovi i način prijave

Rok za podnošenje prijava je 23. listopada 2020.

Prijave se podnose elektroničkim putem na adresu : phd.epe@unidu.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Planirani početak nastave na studiju je 13. studenoga 2020.

Školarina

Iznos školarine po semestru iznosi 18.300,00 kuna, a za alumne Sveučilišta u Dubrovniku  i Sveučilišta u Zagrebu iznosi 15.000,00 kuna po semestru. Student plaća školarinu za ukupno 6 semestara studija. Plaćanje školarine za pojedini semestar je potrebno regulirati početkom svakog semestra.

Naknade za ovladavanje razlikovnim sadržajem, troškovi izrade doktorskog rada, troškovi tiskanja diplome i drugi materijalni troškovi nisu uračunati u iznos školarine.

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi elektroničke pošte studija phd.epe@unidu.hr ili putem telefona +385 99 7552 257 te na mrežnoj stranici studija:

https://www.unidu.hr/poslovna-ekonomija-u-digitalnom-okruzenju/

Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Sveučilište u Dubrovniku

Predhodni članakODRŽAN PRVI DAN NA SVEUČILIŠTU
by Dalia & Stijepo
Slijedeći članakNATJEČAJ – stručni suradnik u laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja maslinovog ulja, vina i tla u Zavodu za mediteranske kulture