NATJEČAJ – u Zavodu za mediteranske kulture

                  Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ 

                            za prijam u radni odnos  i raspored na radno mjesto IV. vrste

(priučeni radnik -poljoprivredni radnik) u Zavodu za mediteranske kulture – 4 izvršitelja

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i stručne uvjete i to:

–    završena osnovna škola

–    opća sposobnost za obavljanje poslova

Opis poslova:

poslovi u rasadničarskoj proizvodnji; plijevljenje, navodnjavanje unutar staklenika i na vanjskim površinama, prelončavanje, dosipanje supstrata, prehrana, orezivanje, tapaniranje, premještanje biljaka, izrada reznica, provedba zaštite, radovi košnje, plijevljenje vinograda, čišćenje vanjskog prostora rasadnika, čišćenje staklenika i množione, radovi sadnje u vanjskom i prostoru rasadnika, berba maslina.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol

Povjerenstvo  za provedbu postupka natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovor (intervju). Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena.

U potpisanoj prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidatom prijavljenim na ovaj natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Sveučilište u Dubrovniku će uz prethodnu suglasnost pristupnika i sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, na svojim mrežnim stranicama objaviti informaciju o provedenom postupku i odabranom pristupniku.

Sveučilište će  svim pristupnicima, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, omogućiti uvid u natječajnu dokumentaciju.

Javni natječaj objavljuje se na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unidu.hr) i u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od  objave natječaja u Narodnim novinama na mail adresu ured@unidu.hr.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonom roku.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.

Predhodni članakRANG LISTA PRISTUPNIKA U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA AKADEMSKE 2023./2024. GODINE
Slijedeći članakPrvi dan na Sveučilištu za brucoše