Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu

Povjerenstvo je stalno radno tijelo Senata. Ima najmanje 5 članova koji se biraju iz redova zaposlenika u znanstveno-nastavnom i/ili znanstvenom zvanju koji su sa Sveučilištem zasnovali radni odnos u punom radnom vremenu, pri čemu treba osigurati što bolju zastupljenost predstavnika iz svih znanstvenih područja. Svaki odjel i institut Sveučilišta može predložiti po jednog člana Povjerenstva.

Prorektor za znanost i voditelj Službe izdavaštva po svojem položaju članovi su Povjerenstva. Predsjednika i ostale članove Povjerenstva imenuje Senat. Mandat članovima Povjerenstva je dvije godine. Isti članovi mogu biti imenovani u Povjerenstvo više puta to jest nema ograničenja u broju uzastopnih mandata članova.

Djelokrug Povjerenstva je sljedeći: razmatranje zahtjeva za odobravanje izdavanja djela, razvrstavanje djela prema vrsti (knjiga, udžbenik, skripta, priručnik i sl.), razmatranje zahtjeva za uporabu sveučilišnog znaka, razmatranje zahtjeva za suizdavanje/sufinanciranje djela, imenovanje recenzenata, izrada prijedloga plana izdavačke djelatnosti, predlaganje Senatu donošenje godišnjeg plana izdavačke djelatnosti u skladu s odredbama ovom Pravilnika, podnošenje izvješća o izdavačkoj djelatnosti Senatu jednom godišnje, utvrđivanje visinu naklade pojedinog izdanja, prihvaćanje standardnog impresuma, predlaganje Senatu prodajne cijene izdanja, predlaganje smjernica za razvoj izdavačke djelatnosti, donošenje mišljenja i prijedloga Senatu, te drugih odluka.

Rad Povjerenstva te komunikaciju između svih relevantnih dionika (autora, urednika, recenzenata, lektora, Povjerenstva, Senata, Uprave) koordinira Služba izdavaštva. Povjerenstvo raspravlja o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama koje po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, saziva predsjednik Povjerenstva. Sjednica Povjerenstva može se održati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Povjerenstva, a prijedlozi i odluke donose se većinom glasova nazočnih članova. U slučaju potrebe, a na prijedlog predsjednika Povjerenstva, sjednicu Povjerenstva moguće je održati korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije, u kojem slučaju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Poslovnika. O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik. Povjerenstvo na sjednici zadužuje pojedine svoje članove za uvid u rukopis i za izvješćivanje o njemu.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata na koje su imenovani ako: sami zatraže razrješenje, ne ispunjavaju obveze člana Povjerenstva, svojim ponašanjem povrijede ugled Sveučilišta, izgube sposobnost obavljanja dužnosti. Postupak za razrješenjem pojedinog člana može pokrenuti Povjerenstvo. Iznimno, u slučajevima iz stavka 3. podstavaka 2., 3. i 4. ovog članka, postupak za razrješenjem pojedinog člana ili cijelog Povjerenstva može pokrenuti Rektor. Odluku o razrješenju na prijedlog Povjerenstva ili Rektora donosi Senat, koji na istoj sjednici imenuje novog člana Povjerenstva za vrijeme trajanja mandata razriješenog člana. Odluka Senata o imenovanju ili razrješenju članova Povjerenstva je konačna.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis