Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu

Povjerenstvo je stalno radno tijelo Senata. Ima najmanje 5 članova koji se biraju iz redova zaposlenika u znanstveno-nastavnom i/ili znanstvenom zvanju koji su sa Sveučilištem zasnovali radni odnos u punom radnom vremenu, pri čemu treba osigurati što bolju zastupljenost predstavnika iz svih znanstvenih područja. Svaki odjel i institut Sveučilišta može predložiti po jednog člana Povjerenstva.

Prorektor za znanost i voditelj Službe izdavaštva po svojem položaju članovi su Povjerenstva. Predsjednika i ostale članove Povjerenstva imenuje Senat. Mandat članovima Povjerenstva je dvije godine. Isti članovi mogu biti imenovani u Povjerenstvo više puta to jest nema ograničenja u broju uzastopnih mandata članova.

Djelokrug Povjerenstva je sljedeći: razmatranje zahtjeva za odobravanje izdavanja djela, razvrstavanje djela prema vrsti (knjiga, udžbenik, skripta, priručnik i sl.), razmatranje zahtjeva za uporabu sveučilišnog znaka, razmatranje zahtjeva za suizdavanje/sufinanciranje djela, imenovanje recenzenata, izrada prijedloga plana izdavačke djelatnosti, predlaganje Senatu donošenje godišnjeg plana izdavačke djelatnosti u skladu s odredbama ovom Pravilnika, podnošenje izvješća o izdavačkoj djelatnosti Senatu jednom godišnje, utvrđivanje visinu naklade pojedinog izdanja, prihvaćanje standardnog impresuma, predlaganje Senatu prodajne cijene izdanja, predlaganje smjernica za razvoj izdavačke djelatnosti, donošenje mišljenja i prijedloga Senatu, te drugih odluka.

Rad Povjerenstva te komunikaciju između svih relevantnih dionika (autora, urednika, recenzenata, lektora, Povjerenstva, Senata, Uprave) koordinira Služba izdavaštva. Povjerenstvo raspravlja o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama koje po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, saziva predsjednik Povjerenstva. Sjednica Povjerenstva može se održati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Povjerenstva, a prijedlozi i odluke donose se većinom glasova nazočnih članova. U slučaju potrebe, a na prijedlog predsjednika Povjerenstva, sjednicu Povjerenstva moguće je održati korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije, u kojem slučaju se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Poslovnika. O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik. Povjerenstvo na sjednici zadužuje pojedine svoje članove za uvid u rukopis i za izvješćivanje o njemu.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata na koje su imenovani ako: sami zatraže razrješenje, ne ispunjavaju obveze člana Povjerenstva, svojim ponašanjem povrijede ugled Sveučilišta, izgube sposobnost obavljanja dužnosti. Postupak za razrješenjem pojedinog člana može pokrenuti Povjerenstvo. Iznimno, u slučajevima iz stavka 3. podstavaka 2., 3. i 4. ovog članka, postupak za razrješenjem pojedinog člana ili cijelog Povjerenstva može pokrenuti Rektor. Odluku o razrješenju na prijedlog Povjerenstva ili Rektora donosi Senat, koji na istoj sjednici imenuje novog člana Povjerenstva za vrijeme trajanja mandata razriješenog člana. Odluka Senata o imenovanju ili razrješenju članova Povjerenstva je konačna.

Sastav Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta
izv. prof. dr. sc. Marijana Musladin, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, članica,
izv. prof. dr. sc. Ana Portolan, članica,
doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić, članica,
izv. prof. dr. se. Adriana Lipovac, članica,
doc. dr. sc. Nives Vidak, članica,
doc. dr. sc. Ana Car, članica i
Davorka Turčinović, mag. oec., članica.

carnet
studomat
merlin
e-učenje upute
vizual knjižnice
prvi_dan03
carnet
studomat
merlin
library
carnet
merlin
e-učenje upute
portal
vizual knjižnice
lapis